Sökning: "miljörätten"

Visar resultat 11 - 15 av 30 uppsatser innehållade ordet miljörätten.

 1. 11. EU Competition Law and Environmental Protection - Integrate or Isolate?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Sand Holmberg; [2014]
  Nyckelord :EU law; Competition law; Environmental law; Article 101 TFEU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Commission has, in recent years, adopted an economic, consumer welfare-driven approach in its competition policy. Since the “modernisation” of the European competition law in 2004, the Commission has stated that “objective economic benefits” are necessary for the exemption in Article 101(3) TFEU to apply. LÄS MER

 2. 12. Tillvaratagandet av allmänna intressen - En diskussion av allmänna intressen i miljöprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Dahlström; [2014]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; talerätt; klagorätt; miljöprocess; miljöorganisation; allmänna intressen; allmänt intresse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the role of public interests in Swedish environmental law. Furthermore the essay aims to explain under which circumstances individuals, organizations and government agencies may represent public interests. The essay also discusses the question of who rules in matters concerning public interests. LÄS MER

 3. 13. Konkursboets miljörättsliga ansvar - efterbehandlingsansvaret vid ett bolags konkurs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Andersson; [2014]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; insolvensrätt; miljörätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom konkursrätten är att konkursboet inte ansvarar för gäldenärens tidigare förpliktelser. Miljörätten däremot är uppbyggd runt syftet att kunna utkräva ansvar från en stor krets av fysiska och juridiska personer, detta i syfte att skydda nuvarande och kommande generationer. LÄS MER

 4. 14. Miljökvalitetsnormer Konstruktion, ansvar och genomförande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Wikström; [2014]
  Nyckelord :Miljörätt; Förvaltningsrätt; Miljökvalitetsnormer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I miljöbalkens 5 kap finns regler gällande MKN, vilket riktar sig mot den allmänna miljökvaliteten. Den traditionella miljörätten riktar sig mot störningskällor av olika slag, medan MKN riktar sig mot tillståndet och kvaliteten i miljön utan att rikta sig mot några särskilda störningskällor. LÄS MER

 5. 15. Ett ekocentriskt perspektiv i miljörätten : En dekonstruktion av föreställningar i miljörätten med hjälp av Harry Martinsons prosa och lyrik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Mattsson; [2013]
  Nyckelord :miljörätten; Harry Martinson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER