Sökning: "miljörätten"

Visar resultat 6 - 10 av 28 uppsatser innehållade ordet miljörätten.

 1. 6. Fastighetsägarens subsidiära avhjälpandeansvar - Hur ansvarsfrågan hanteras vid kommersiella fastighetsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Andrea Josefsson; Amanda Utter; [2017]
  Nyckelord :Miljöbalken; fastighetstransaktioner; offentligrätt; civilrätt; miljöbalksundersökning; jordabalksundersökning; friskrivning; garanti; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Naturvårdsverket uppger att antalet potentiellt och bekräftat förorenade områden i Sverige under 2016 uppgick till 85 000. Siffran visar på att problemet med kontaminerad mark är tämligen omfattande. En grundsten i den svenska miljörätten är principen om att förorenaren, i detta fall verksamhetsutövaren, betalar. LÄS MER

 2. 7. Miljöstraffrättens förverkligande av en hållbar utveckling - en rättsvetenskaplig utredning av miljöstraffrättens konstruktion och dess möjligheter att effektivt förverkliga miljömålet hållbar utveckling genom kriminalisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; miljöbrott; hållbar utveckling; effektivitet; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudmålet med miljöbalken är att uppnå en hållbar utveckling. Detta stadgas i balkens portalparagraf och begreppet anses innehålla tre pelare som måste balanseras och tas hänsyn till: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 3. 8. Miljöbrott och företagsbot - Är företagsboten bästa medlet mot miljöbrott i näringsverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristian Ekholm; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; environmental law; miljöbrott; environmental crime; fängelse; böter; straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Miljörätten är en väldigt speciell del i den svenska rätten, och när det gäller miljöstraffrätten och miljöbrott är detta ett väldigt komplext område. Från att tidigare ha varit en uppdelad miljölagstiftning på inte mindre än 16 lagar, till att efter reformationen 1999 samla alla dessa i en ny miljöbalk som från och med då skulle bli den centrala delen i Sveriges arbete mot en hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 9. Ett starkare naturskydd - En miljörättslig studie av naturreservat, äganderätt och juridiska principer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olof Björk; [2016]
  Nyckelord :fastighetsrätt; miljörätt; speciell fastighetsrätt; naturskydd; naturreservat; äganderätt; hållbar utveckling; biologisk mångfald; användaren betalar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ledordet inom såväl miljöpolitiken som miljörätten, däri inbegrips bland annat bevarandet av biologisk mångfald. Trots det bedöms Sverige bara nå två av 16 miljökvalitetsmål inom utsatt tid. LÄS MER

 5. 10. EU Competition Law and Environmental Protection - Integrate or Isolate?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Sand Holmberg; [2014]
  Nyckelord :EU law; Competition law; Environmental law; Article 101 TFEU; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The European Commission has, in recent years, adopted an economic, consumer welfare-driven approach in its competition policy. Since the “modernisation” of the European competition law in 2004, the Commission has stated that “objective economic benefits” are necessary for the exemption in Article 101(3) TFEU to apply. LÄS MER