Sökning: "miljöstraffrätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet miljöstraffrätt.

 1. 1. (O)laglig handel med hotade djur och växter – en analys av den straffrättsliga regleringen avseende handel med produkter av hotade djur- och växtarter i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelie Elmér; [2018]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; CITES; artskyddsbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hotet mot den biologiska mångfalden är omfattande. En bidragande orsak är handeln med hotade djur och växter. Mot bakgrund av en ökad internationell illegal handel har CITES-konventionen utarbetats. Inom EU gäller CITES-förordningen. LÄS MER

 2. 2. Miljöstraffrättens förverkligande av en hållbar utveckling - en rättsvetenskaplig utredning av miljöstraffrättens konstruktion och dess möjligheter att effektivt förverkliga miljömålet hållbar utveckling genom kriminalisering.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Henningsson; [2017]
  Nyckelord :miljörätt; straffrätt; miljöstraffrätt; miljöbrott; hållbar utveckling; effektivitet; kriminalisering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudmålet med miljöbalken är att uppnå en hållbar utveckling. Detta stadgas i balkens portalparagraf och begreppet anses innehålla tre pelare som måste balanseras och tas hänsyn till: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Sveriges skyldighet att förhindra illegala transporter av avfall : Studie av ändamålsenligheten i 29 kap. 4 a § miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Lindström; [2015]
  Nyckelord :Otillåtna avfallstransporter; miljöstraffrätt; kommersiell rätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att åtala eller påtala - om tillsynsmyndighetens skyldighet att anmäla miljöbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellen Ek; [2014]
  Nyckelord :tillsynsmyndighet; miljöbrott; miljörätt; miljöstraffrätt; straffrätt; förvaltningsrätt; anmälningsskyldighet; utredningsplikt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Miljöbalkens huvudsyfte är att så långt som möjligt förebygga skador på människor och miljö. Ett av de viktigaste verktygen för att nå detta mål är straffsanktioneringen av överträdelser. I denna uppsats behandlas tillsynsmyndigheternas skyldighet att anmäla miljöbrott. LÄS MER

 5. 5. Miljöstraffrätt - om valet mellan företagsbot och individuellt ansvar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Thorell; [2013]
  Nyckelord :Miljörätt Miljöbrott Miljöstraffrätt Åtalsprövning Företagsbot Individuellt straffansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan systemet för företagsbot reformerades 2006 har fler företag sanktioneras för miljö-brott. Företagsboten är numera den dominerande sanktionen vid miljöbrott. LÄS MER