Sökning: "miljötillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet miljötillstånd.

 1. 1. Natura 2000-områdens roll i omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Frida Larsson; [2024]
  Nyckelord :Vattenkraft; Natura 2000; miljötillstånd; miljöåtgärder; nationell plan; elproduktion; reglerförmåga; GIS-analys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Vattenkraften utgör ungefär 45 % av Sveriges elproduktion och har varit en stabil energikälla med lågt koldioxidutsläpp under lång tid. Med ett allt större inslag av intermittenta energislag i elsystemet, fyller vattenkraften också en viktig funktion med sin reglerförmåga för balansering. LÄS MER

 2. 2. Miljöprövningens framtid : I den gröna industriella revolutionen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Stina Keskitalo; [2023]
  Nyckelord :miljöprövning; miljökonsekvensbeskrivning; MKB; grön omställning; tillståndsprövning;

  Sammanfattning : Obligatorisk miljöprövning för miljöfarliga verksamheter lagstiftades i Sverige 1995 och finns till för att i förväg säkerställa att vår miljö inte skadas av verksamheter för ekonomisk vinning. Syftet med prövningen är att främja en hållbar utveckling som i sin tur innebär att inte äventyra kommande generationers möjlighet att leva på jorden. LÄS MER

 3. 3. Vem råder över vattnet? - En utredning av hur den vattenrättsliga rådigheten kan säkras med fastighetsrättsliga åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Dennis Brattefelt; Tom Laumola; [2023]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; damm; servitut; vattenkraft; rådighet; vattenverksamhet; fastighetsrätt; fastighetsbildningsprocessen; property formation; dam; easement; hydroelectric power; disposition; water enterprise; property law; cadastral procedure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis investigates the complex challenges arising from the recent reviews of permits for dams in Sweden, focusing on the crucial aspect of water resource disposition and its implications for property rights. By examining relevant literature, legal cases, and conducting interviews with professionals, this study uncovers patterns and potential solutions to address the issues at hand. LÄS MER

 4. 4. Brunifiering av akvatiska ekosystem: En experimentell studie som undersöker tröskelvärde för predator- och bytesförhållande vid en gradient från klart till brunt vatten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Erik Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Brunifiering; tröskelvärde; födointag; predator- och bytesförhållande; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Browning of water has increased over the last couple of decades on the northern hemisphere. Research show that possible drivers for this change are land use change, climate change, increased precipitation and increased temperatures. LÄS MER

 5. 5. Finding ways of optimizing coagulant dosage, for a more sustainable wastewater treatment process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Hanna Sjöman; [2023]
  Nyckelord :Wastewater treatment process; coagulant dosage; COD; machine learning; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The wastewater treatment process at Oatly consists of several treatment steps of which, two are chemical treatment steps involving coagulation followed by flotation to remove phosphorous and COD. The coagulant dosage is mainly determined based on the operator’s experience and supported using results from jar tests. LÄS MER