Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Brottslighet och miljonprogrammets höga byggnader : En kvalitativ studie om brottslighet och kollektiv styrkan i miljonprogramsområden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Melissa Aghaalaei; [2020]
  Nyckelord :Social kontroll; social sammanhållning; ömsesidig tillit; Miljonprogramsområde;

  Sammanfattning : Studien genomfördes med ambitionen att undersöka dels huruvida invånarna som bor i miljonpro- grammets höghus upplever kollektiv styrka1 och dels vilken betydelse detta har haft för den höga brottsfrekvensen i området. Studien genomfördes med en kvalitativ dataanalys av intervjumaterial hämtat från intervjuer som utfördes med invånarna på Malmvägen, i Sollentuna kommen, Stock- holms län. LÄS MER

 2. 2. Medborgardialog och miljonprogramsområden i förändring : en fallstudie av Projekt DrottningH i Helsingborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Malin Andersson; [2020]
  Nyckelord :Projekt DrottningH; Miljonprogrammet; citizen participation; participatory planning; social sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative case study is to describe and investigate the development of citizen dialogues, which is an important part of participatory planning. In order to include citizens, dialogues are used in projects intended to develop areas constructed during the Swedish public housing programme Miljonprogrammet. LÄS MER

 3. 3. Förändring av gårdsmiljöer i miljonprogramsområden för att påverka segregation

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Emilia Karlsson; Ståhl Matilda; [2019]
  Nyckelord :Million program area; Housing segregation; outside environment; Security; Community space; Zoning; Miljonprogramsområde; Boendesegregation; Gårdsmiljö; Trygghet; Gemensamhetsutrymme; Zonering;

  Sammanfattning : I mitten av 1900-talet skedde en radikal förändring av bostadsutvecklingen i Sverige. Förändringen kom att kallas miljonprogrammet där en miljon nya och moderniserade bostäder och bostadsområden uppfördes under en tioårsperiod. Många av dessa bostadsområden upplevs som otrygga, nedgångna och flera av dessa områden är idag segregerade. LÄS MER

 4. 4. Individens rätt till samhället, Integrering i en uppdelad stad : en undersökning av miljonprogramsområden och individens förutsättningar till deltagande i samhället som helhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Carlén; [2019]
  Nyckelord :fysisk planering; integrering; fragmentering; space syntax; social hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I många svenska städer så finns det spår av fragmentering, segregation och uppdelning av boendemiljöer. Uppdelningen av den fysiska miljön bidrar då också till en uppdelning av människor. LÄS MER

 5. 5. Upplevd otrygghet inom miljonprogramsområden : med Kungsmarken i fokus

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Marta Drag; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER