Sökning: "min bildanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden min bildanalys.

 1. 1. En undersökning av representationer av kön och genus i samhällsorienterade läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Aurela Arifaj; [2019]
  Nyckelord :genus; hierarki; heteronormativitet; kön; SO-läromedel; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur genus representeras i två stycken vanligt använda SO–läromedel avsedda för elever i årskurs F-3. Syftet har också varit att undersöka om det har skett förändringar på hur nya SO-läromedel framställer kön och genus vilket har diskuteras i relation till den tidigare forskning som gjorts. LÄS MER

 2. 2. Mode i aktivismens tjänst

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elin Nyman; [2019]
  Nyckelord :Modeaktivism; medialisering; politisk kommunikation; tecken; betecknande; betecknade; fält; habitus; hexis; medium;

  Sammanfattning : Min studie behandlar och diskuterar begreppet modeaktivism, hur mode kan fungera som ett kommunikativt medium i en aktivistisk eller politisk handling. Mitt syfte är att undersöka hur det kan se ut när mode används som uttryck för aktivism eller politisk kommunikation med fokus på Sverige, och kan mode betraktas som ett medium för att kommunicera aktivism? Eftersom modeaktivism är kommunikativt är det också intressant att se vad medialiseringen har haft för inverkan på modeaktivisters beslut. LÄS MER

 3. 3. Bildspråk och det multimodala lärandet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helene Rydén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag bildämnets kommunikativa aspekter och hur det multimodala lärandet kan vara en del av detta, genom teorier om semiotik och ettsociokulturellt perspektiv. Jag sätter mig själv i en elevposition i mitt undersökande, för attupptäcka hur budskap förmedlas, hur teckenskapande och meningsskapande uppstår och hur multimodala tekniker kan stå i relation till detta – allt för att i förlängningen kunna använda det jag upptäckt i min framtida yrkesutövning som bildlärare, och bredda kunskapen kringbild som kommunikation och det multimodala lärandet. LÄS MER

 4. 4. Hur skildras medeltiden i olika läroböcker? : En kvalitativ studie av olika läroböcker inom ämnet Historia för åk 4–6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Henrik Runnsäter Söderkvist; [2019]
  Nyckelord :läromedel; historieämnet; historiemedvetande; bildanalys; textanalys; läromedelsgranskning; årkurs 4–6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska tre olika läroböcker inom historieämnet för åk 4–6 där alla anser sig följa styrdokumentet Lgr11. Som en del av min analys kommer det att visas huruvida läroböckerna uppfyller de kunskapskrav som finns för historia åk 4–6 i rådande styrdokument och som de själva anger. LÄS MER

 5. 5. Maskulinitet och det stereotypt manliga - En undersökning av Åhlens kampanj "Bryt klädmaktordningen" och hur det stereotypt maskulina utmanar normen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Filip Brynell; [2018]
  Nyckelord :Åhlens; stereotyp manlighet; normer; den manliga blicken; reklambilder; bildanalys; Visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet var att få en ökad förståelse för hur bilden av det stereotypt manliga förändrats i reklam och hur det kan vara normbrytande. Som medel för att göra detta använde jag en visuell analys, med semiotiska analyser som grund och med fördjupning av en diskursanalys. LÄS MER