Sökning: "min historia om modersmål språket"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden min historia om modersmål språket.

 1. 1. Att få ihop ekvationen: gymnasieelevers förståelse av flerordsenheter i läromedelstexter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Maria Johns; [2015]
  Nyckelord :idiomatiska uttryck; flerordsenheter; svenska som andraspråk; läromedel; andraspråkselever; kollokationer; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker gymnasieelevers förståelse av flerordsenheter, det vill säga idiomatiska uttryck och kollokationer, i läromedelstexter i samhällskunskap och historia på gymnasiet. Syftet är att undersöka ett antal flerordsenheter från läromedelstexterna för att se hur väl dessa uttryck förstås av elever som läser svenska som andraspråk 1, respektive svenska 1. LÄS MER

 2. 2. Historia, ingen lätt historia. En studie i andraspråkselevers och lärares ordförståelse av gymnasieskolans läromedelstexter i historia.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Theres Rydell; [2009-06-23]
  Nyckelord :historia; ord och begreppsinlärning; lärobokstexter;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att studera vilka ord elever med svenska som andraspråk finner svåra i gymnasieskolans lärobokstexter i historia och vad de gör när de inte förstår ett ord. Detta resultat har sedan jämförts med vad lärarna anser om lärobokstexterna och vilka ord de tror är svåra och slutligen har jag studerat vad som står i skolans styrdokument. LÄS MER