Sökning: "min livsåskådning"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden min livsåskådning.

 1. 1. Ateistiska åskådningar i  läroplaner och läroböcker : En kritisk diskursanalys av ateistiska åskådningar  i svensk religionsundervisning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linda Elfendal; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; ateism; åskådning; livsåskådning; religionskunskap; läroplan; läroböcker; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Detta är en kritisk diskursanalys där läroplaner från 1965, 1970, 1994 och 2011 samt läromedel som grundas på respektive läroplan studerats med syfte att undersöka hur synen på ateistiska åskådningar har förändrats över tid.  Materialet har analyserats utifrån Norman Faircloughs kritiska diskursteori och min studie har liksom tidigare forskning visat att ateistiska åskådningar blivit mer normaliserat med åren genom att exempelvis humanistiska värden kommit att bli mer självklara idag än i de tidigare läroplanerna och läroböckerna. LÄS MER

 2. 2. Vetenskap och humanism i läromedel : En läromedelsanalys i religionskunskap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Sundholm; [2015]
  Nyckelord :religion och vetenskap; humanism; läromedel;

  Sammanfattning : SammanfattningRelationen mellan religion och vetenskap är uttryckt i Skolverkets förmågor för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Men hur presenteras det och humanism i läromedel för gymnasiet? Jag har i min undersökning av vetenskap och humanism som livsåskådning genomfört en läromedelsgranskning. LÄS MER

 3. 3. En forskningscirkel - Ett forum för verksamhetsutveckling i mångfald 

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Ann-Charlotte Gunnarsson; [2014]
  Nyckelord :Vuxenutbildning; SFI svenska för invandrare ; SVA svenska som andraspråk ; kulturmöte; livsåskådning; livsfrågor; deltagarbaserad forskning aktionsforskning; forskningscirkel; livsberättelser;

  Sammanfattning : Detta arbete utgör en första del av ett forskningsprojekt vars intentioner är att synliggöra och öka kunskapen om SFI (svenska för invandrare) och SVA (svenska som andraspråk). Studien är kopplad till min egen arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. En bild av vår tids Europa : en religionsvetenskaplig analys av Ulrich Seidls film Import/Export

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Lilith Lindberg Rasmussen; [2013]
  Nyckelord :anomi; Europa; film; filmanalys; Import Export; kolonialism; kulturmöten; livsåskådningar; nihilism; nykolonialism; Ulrich Seidl; Västeuropa; västeuropeer; Östeuropa; östeuropeer;

  Sammanfattning :   Denna uppsats innehåller min tolkning av filmen Import/Export (2007) av Ulrich Seidl i syfte att skapa ökad förståelse för människan och kulturen i dagens Öst- och Västeuropa och att få fram de föreställningar som präglar kulturmöten mellan öst- och västeuropéer. Undersökningen genomfördes med hjälp av en hermeneutisk metod i kombination med Emile Durkheims funktionalistiska teori, postkoloniala teorier och Geert Hofstedes teori om kulturdimensioner. LÄS MER

 5. 5. Ungdomens tro och identitet: Och relationen till ett modernt, sekulariserat samhälle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Michaela Björkwall; [2013]
  Nyckelord :religion; globalisering; identitet; modernitet; kultur; socialantropologi; ungdom; tro; liminal; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Sverige har i modern tid blivit ett individualiserat, heterogent och mångkulturellt land. I religiösa termer har landet blivit mer sekulariserat samtidigt som nya intressanta rörelser uppkommit. I min uppsats vill jag förstå innebörden av den moderna processen och dess relation till ungdom och tro. LÄS MER