Sökning: "min nya religion"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden min nya religion.

 1. 1. Kan kriminalisering av aborträtten försvaras? En argumentationsanalys om Irlands fortsatta kriminalisering i den nya abortlagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :kriminalisering; aborträtten; Irland; religion; sociala värderingar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar debatten om fortsatt kriminalisering av aborträtten i Irland. Under förhandlingarna av den nya abortlagen 2018 argumenterar hälsominister Simon Harris för att abort fortfarande måste vara straffbart utanför lagarna. LÄS MER

 2. 2. Älskade Mörker : Död, rymd och hyperobjekt i Romantisk poesi

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elaine Nilsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I min uppsats kommer jag att diskutera döden och rymden som hyperobjekt och hur vi kan se på romantisk poesi ur ett ekokritiskt perspektiv idag med hjälp av dessa tolkningar. Genom att sätta poesin i kontext till tiden som den skrevs under vill jag markera var diskussionen om döden och rymden började och analysera de romantiska poeternas verk genom Timothy Mortons ekokritiska teorier om hyperobjekt. LÄS MER

 3. 3. Markörer för identitet ur elevers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Huss; [2020]
  Nyckelord :identitet; smink; kläder; hår; intersektionell analys; stereotyp; elever;

  Sammanfattning : Att arbeta med identitet är en del av läraryrket eftersom skolan ska främja förståelse för samt förmåga till inlevelse i andra människors identitet (Skolverket, 2011b). En del av skolans övergripande mål är även att elever ska respektera andra människors egenvärde och integritet, ta avstånd från förtryck och kränkande behandlingar samt att samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, religion och historia (Skolverket, 2011b). LÄS MER

 4. 4. Min kropp är mitt tempel : En intervjustudie om hälsa som den nya tidens religion

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marcus de Vreeze; [2018]
  Nyckelord :träning; religion; hälsa; hälsoism; bodybuilding; gym; fitness; personliga tränare; mat;

  Sammanfattning : Denna undersökning har haft som mål att undersöka och förstå hälsoism som begrepp inom bodybuildingkretsar men även om dessa kan uppfattas som religiösa fenomen. Den metod som använts har varit intervjuer, det har varit sex stycken informanter till denna undersökning, fördelningen mellan könen har varit helt jämn, åldersfördelningen har varit relativt jämn med spannet mellan 22 år till 28 år. LÄS MER

 5. 5. Yoga som socialt fenomen : En kvalitativ studie av yogans betydelse i en svensk, västerländsk kontext

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Anne-Lie Marie Johansson; [2018]
  Nyckelord :yoga; stress; yoga and stress; acceleration; samhälle och stress; andlighet; hälsa;

  Sammanfattning : Yoga har blivit allt vanligare idag och allt fler nya studior öppnar. Mitt syfte med den här uppsatsen har därför varit att skapa större förståelse varför vissa människor väljer att göra yoga. Metoden som har tillämpats är kvalitativ. LÄS MER