Sökning: "mina kvarter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mina kvarter.

 1. 1. Tankar kring färg och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Amanda Rådahl; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I detta projekt har jag fokuserat på färg och färgens roll för arkitekturen. Jag har försökt undersöka ämnet brett och skapa mig en bild av vad färg har för betydelse för arkitektur och hur färgen påverkar ett arkitektoniskt uttryck. LÄS MER

 2. 2. Mina kvarter som metod för medborgardialog i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotta Enghag; Dafni Sarakinis; [2014]
  Nyckelord :digitala spel; medborgardialog; mina kvarter; Minecraft; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera Mina kvarter som metod för medborgardialog vid stadsutvecklingen utifrån ett planerarperspektiv i miljonprogramsområdena Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög i Stockholm, med hjälp av frågeställningen vilka kvaliteter och brister har Mina kvarter som metod för medborgardialog så som den använts i Fisksätra, Hovsjö och Drottninghög? Materialet samlades in genom litteraturstudie och intervjuer med tjänstemän som arbetade med stadsplanering. Kvaliteter och brister av Mina kvarter analyserades utifrån tre av SKLs elva riktlinjer för en framgångsrik dialog. LÄS MER

 3. 3. Dialog om staden : En studie om medborgardialogens roll och betydelse för stadsplaneringen i Nacka kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Christian Rydberg Åkesson; [2012]
  Nyckelord :Medborgardialog; medborgardeltagande; stadsplanering; Mötesplaster för stadsbyggnad; Nacka kommun; Mina kvarter; Forum Arena Court; Arnsteins stege;

  Sammanfattning : This master thesis explores the nature of public participation as a central and most current subject in the field of urban planning. A first impression exposes a seemingly unanalyzed consensus on the values and benefits which public participation provides the process of urban planning. LÄS MER

 4. 4. Stort landskap på liten yta : gestaltningsförslag till en askgravplats

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Charlott Tigerschiöld; [2012]
  Nyckelord :askgravplats; design; illustration; skissarbete; gestaltningsförslag; stenträdgård; landskap; designprocess; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : `Stort landskap på liten yta` är ett gestaltningsförslag till en askgravplats för Korsbackakyrka i Kävlinge. Låga former blev en givande lösning för att inte påverka kyrkogårdens hela samanhållna karaktär och för att inte skapa obalans i kyrkogårdsrummet. LÄS MER

 5. 5. Tidmätning som kontroll- och styrsystem : En kvalitativ studie av hemtjänstpersonals upplevelser av att arbeta utifrån IT-baserad arbetsplanering och tidmätning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna-Maria Olsson; [2012]
  Nyckelord :Home care; organization; planning; time measuring; Hemtjänst; organisering; planering; tidmätning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att granska personalens erfarenheter av tidmätning och IT-baserad planering inom en enhet i hemtjänsten i en storstadskommun. Mina frågeställningar är som följer. LÄS MER