Sökning: "mina styrkor och svagheter"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden mina styrkor och svagheter.

 1. 1. Grafisk identitet i en tid av förändring. Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ewe Wilhelm; [2018]
  Nyckelord :eco-branding; branding; grafisk identitet; corporate identity; grafisk design; graphic design; visuell kommunikation; visual communication; hållbar utveckling; sustainability; greenwashing; fordon; automotive; transport; electric; hybrid; ehv; bmw; toyota; tesla; volvo;

  Sammanfattning : I mitt arbete ämnar jag besvara frågan “Hur uttrycks stora fordonstillverkares eco-branding i förhållande till paradigmskiftet mot krav på hållbar utveckling?”. Syftet är att undersöka svårigheterna och balansgången med eco-branding inom fordonsindustrin. LÄS MER

 2. 2. Videobaserad kvalitativrörelseanalys sompedagogiskt verktyginom tennis : - En fallstudie med syfte attutveckla kommunikation ochfeedback mellan tränare ochaktiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogik

  Författare :Frej Hallgen; [2018]
  Nyckelord :Qualitative Analysis; Technique; Feedback; Tennis; Video; Communication; Athlete; Coach.;

  Sammanfattning : Dagens video och datorteknik möjliggör att visuellt analysera rotationsrörelser med extremt höga vinkelhastigheter utifrån ett biomekaniskt perspektiv. Detta kan tillämpas med framgång inom olika idrotter där kast och slag har en betydande roll i tekniken, varav tennis är en sådan idrott. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetar lärare för att förbättra förutsättningarna för elever med ADHD som även har läs- och skrivsvårigheter? : En kvalitativ intervjustudie om lärarnas effektiva strategier och metoder som tillämpas för elever med ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Enkvist; [2017]
  Nyckelord :ADHD läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Hur arbetar lärare för att förbättra förutsättningarna för elever med ADHD som även har läs- och skrivsvårigheter? Syftet med detta arbete är att skapa en förståelse och få insikt i vilka strategier och metoder som kan tillämpas för att underlätta läs- och skrivinlärningen för elever med ADHD. Rapporten avser att besvara följande frågor. LÄS MER

 4. 4. Hur börjar nästa vers? : En självobservationsstudie i memorering av  sångtext ur ett hermeneutiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Sandra Paulsson Karlsson; [2017]
  Nyckelord :singing; learning; song lyrics; hermeneutics; logbook; video observation; sång; instudering; sångtext; hermeneutik; loggbok; videoobservation;

  Sammanfattning : Denna självstudies syfte föddes ur ett antagande om mig själv, att jag upplever mig ha svårt för att lära mig sångtexter och framföra dessa utantill. Studien behandlar en djupdykning i min egen instuderingsprocess av sångtexter ur ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Ominlärning enligt Wittingmetoden : hur upplever lärarna att arbeta med metoden och hur upplever de att deras elever påverkas?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Christin Svärd; [2014]
  Nyckelord :Wittingmetoden; ominlärning; specifika läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; självkänsla;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärare upplever att arbetar med en metod som riktar sig till elever som har läs- och skrivsvårigheter. Mina frågeställningar berör hur lärare upplever att det är att arbeta med Wittingmetodens ominlärning samt hur de upplever att elevernas syn på sig själva som läsare och skrivare påverkas och slutligen hur de upplever att eleverna påverkas av metoden. LÄS MER