Sökning: "mindfulness och kbt"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden mindfulness och kbt.

 1. 1. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
  Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER

 2. 2. Multimodal smärtrehabilitering i specialistvård : En kartläggning av fysioterapeutiska interventioner

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Catarina Larsson; Jessica Lovén; [2018]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitation; physical therapy modalities; survey; Multimodal rehabilitering; fysioterapeutiska åtgärder; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta har konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå och är ett stort folkhälsoproblem. Forskning har visat måttligt till starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering (MMR) vid komplex smärtproblematik. LÄS MER

 3. 3. Kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom : “... utmattningspatienter, där är det ingen quick fix …”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sophie Breimark; Kristina Bäcke; [2018]
  Nyckelord :exhaustion disorder; counselor; primary health care; rehabilitation; methods; utmattningssyndrom; kurator; primärvården; behandling; metoder;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftade till att belysa kuratorers erfarenheter av arbete med individer som har utmattningssyndrom. Sju kuratorer inom primärvården intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. Resultatet visade att kuratorernas erfarenheter av orsaker till utmattningssyndrom kunde relateras till både inre och yttre krav. LÄS MER

 4. 4. Tre fallstudier av kognitiv beteendeterapi vid smärtsam endometrios

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Klinisk psykologi

  Författare :Malin Lindbäck; [2017]
  Nyckelord :Endometriosis; Pain; Psychological treatment; CBT; Case study; Quality of Life; Disability; Psychoeducation; Case Formulation; Behavioural Change; Exposure; Mindfulness; Endometrios; Smärta; Psykologisk behandling; KBT; Fallstudie; Livskvalitet; Funktionsnivå; Psykoedukation; Fallformulering; Beteendeförändring; Exponering; Mindfulness;

  Sammanfattning : Endometrios är en vanlig gynekologisk problematik som ofta är smärtsam. Trots att flera studier påpekar hög prevalens av psykiatrisk komorbiditet bland kvinnor med endometrios och att psykoterapeutiska och psykologiska insatser förordas så finns mycket lite forskning kring psykologisk behandling vid endometrios. LÄS MER

 5. 5. Compassionfokuserad psykoterapi- en studie av en manualbaserad gruppterapis effekt på grad av självmedkänsla hos en klinisk population

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Kämpe; Alexandra Rosendahl Santillo; [2015]
  Nyckelord :shame; self-compassion; compassion focused therapy; transdiagnostisk; skam; mindfulness; självmedkänsla; compassion; trans-diagnostic; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the outcome of self-compassion changed in a trans-diagnostic population who underwent Compassion-Focused Therapy treatment (CFT) in a group-setting. The core skill training in CFT is Compassionate Mind Training (CMT) 43 patients, mean age 40 years old, and std 11,4 divided into 7 groups were included, with 12-14 sessions each, age range 18-70 years received treatment according to CFT. LÄS MER