Sökning: "mindre begåvade barn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mindre begåvade barn.

 1. 1. Särbegåvade barn i förskolan : En intervjustudie om förskolepedagogers uppfattningar om särbegåvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Benjamart Appelberg; Tram Tran; [2020]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; förskolan; särskild begåvning; särskilt begåvade barn; begåvning; gifted children; gifted; preschool;

  Sammanfattning : Studiesyftet är att undersöka vad förskolepedagoger har för uppfattning om särbegåvning och behovet av stöd för att genomföra ett bra pedagogiskt arbete tillsammans med dessa barn. Kvalitativ studie med semistrukturerad intervju används som metod och fem förskolepedagoger intervjuades via e-post. LÄS MER

 2. 2. Vadå begåvad? : en kvalitativ studie om begåvade barn

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Johanna Fredricsson; Emma Palmqvist; [2005]
  Nyckelord :begåvade barn; definitioner av begåvning. i behov av stöd; självbild; särbegåvning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa de (sär-)begåvade elevernas upplevelser av sin begåvning, hur de ser på sin begåvning samt synliggöra vilka behov de själva upplever att de har i skolan, detta studerat ur ett barnperspektiv. Inledningsvis redogörs för aktuell forskning som är kopplat till begåvningsbegreppet, dels problematik kring begåvningbegreppet, normalitet, intelligens och krativitet, vilka som är i behov av stöd, vidare beskrivs särbegåvningens kännetecken, understimulans och underprestation, hur de särbegåvade ser på sig själva och vilka undervisningsmetoder som kan tillämpas på de särbegåvade eleverna. LÄS MER