Sökning: "ministry opinion of"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden ministry opinion of.

 1. 1. Resulterar förbudet mot utlämning av svenska medborgare i ett "safe haven" för vissa brottslingar? – En empirisk studie av utlämningsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :folkrätt; straffrätt; rättssociologi; utlämning; utlämningslagen; aut dedere aut judicare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det internationella samarbetet som rör utlämning på grund av brott finns den folkrättsliga principen aut dedere aut judicare. Den innebär att om en stat vägrar att utlämna en person, ofta mot bakgrund av att personen är medborgare i den staten, kan staten åta sig att lagföra personen för den brottslighet hen är misstänkt för. LÄS MER

 2. 2. När får jag kyssa din hand? : Några röster om att vara Kaldeisk-katolsk och Syrisk-ortodox utlandskyrka i Södertälje 2019.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Annica Sundkvist; [2019]
  Nyckelord :ministry opinion of ; women as priests; church; Church of Sweden; Södertälje; multiecclesiestical; ecumenics; catholism; church traditions; church practice; ecclesiology; ecclesiological identity; theological identity; intersectional identity; Chaldeic-Catholic church; Syrian-Orthodox church; S:t Afrem; S:t Jacob of Nsibin; S:t Maria cultural center; Hovsjö; Geneta; church abroad; ämbetssyn; kvinnor som är präster; kyrka; Svenska kyrkan; Södertälje; multikyrklig; ekumenik; katolicitet; kyrkotraditioner; kyrkopraktiker; ecklesiologi; ecklesiologisk identitet; teologisk identitet; intersektionell identitet; Kaldeisk-katolska kyrkan; Syrisk-ortodoxa kyrkan; S:t Afrem; S:t Jacob av Nsibin; S:t Maria kulturcenter; Hovsjö; Geneta; utlandskyrka;

  Sammanfattning : In the town of Södertälje, a great number of ecclesiastical denominations are represented, a majority of which with roots in the Middle East. To a person attending several various Christian services at many different churches, the diversified ecclesiastical scene offers many similarities among the different denominations, as well as many differences between them. LÄS MER

 3. 3. Finns den svenska utflyttningsbeskattningen av näringsverksamhet mellan golv och tak? - En uppsats om svensk utflyttningsbeskattnings förenlighet med ATAD och EU-rättens etableringsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Terese Lundeslöf; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; skatterätt; etableringsfrihet; Anti-tax Avoidance Directive; utflyttningsbeskattning; uttagsbeskattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study and analyse if the Swedish exit taxation is compatible with both the Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) and the freedom of establishment within the European Union (EU). Within the EU, one of the fundamental freedoms is establishment. EU law has developed mainly through EU-court case law. LÄS MER

 4. 4. Namibiska vildhästar : faktorer som påverkat övergången från domesticerad till feral ökenhäst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Wilén; [2018]
  Nyckelord :Namibia; ferala hästar; bevarandearbete;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka de namibiska vildhästanas ursprung och vilka faktorer som bidragit till att de överlevt i Namibias öken i mer än 100 år. Vidare har även hästarnas behov av människan, populationens livsvillkor samt hur populationen vidare bör förvaltas undersökts. LÄS MER

 5. 5. Att skapa förtroende genom transparens : Hållbarhetsutveckling utifrån den svenska statens och de statliga bolagens perspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Maria Nedvigo; [2016]
  Nyckelord :CSR; sustainability reporting; transparency; government; stateowned companies; CSR; hållbarhet; transparens; staten; statliga bolag; GRI;

  Sammanfattning : Inledning. Stora klimatförändringar och ekonomiska kriser har allt tydligare börjat peka mot att det behövs ett nytt hållbart tankesätt i hur vi lever, driver företag och vad vi lämnar efter oss till nästa generation. LÄS MER