Sökning: "minnestester"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet minnestester.

 1. 1. Effects of in-game advertising on brand awareness in virtual reality game interactions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Savvas Papadopoulos; [2020]
  Nyckelord :In-game advertising; Sense of presence; Brand Recognition; Brand Recall; Memory; Virtual reality; ;

  Sammanfattning : Advertisers keep seeking new ways to target a wider audience while game developers are trying to monetize their game. This study investigates how Virtual Reality (VR) interactions influence user's sense of presence and brand awareness; specifically brand recall and brand recognition. LÄS MER

 2. 2. Arbetsminnets påverkan på matematikutvecklingen -  Bristande och begränsade minnesfunktioner, hur de synliggörs och assisteras

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Gabriella Idril; [2019]
  Nyckelord :arbetsminnestest; kartläggning; matematik; minnesfunktioner; stödinsatser.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur minnestester används vid kartläggningar i en mindre svensk kommun. Frågeställningarna som låg till grund för studien var: Vilka olika minnestester används i den aktuella kommunen? Vilket syfte framkom till varför just dessa tester används? Hur kan bristande eller begränsat arbetsminne synliggöras och assisteras i den aktuella kommunen, utifrån empiriinsamling och relevant forskning? Empiriinsamlingen har skett genom intervjuer av speciallärare, specialpedagoger och skolpsykolog om minnestest i samband med kartläggningar och efterföljande stödinsatser. LÄS MER

 3. 3. Går det prediktera demens? : En jämförande studie mellan Logistisk regression, Elastic Net och Random Forests

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Rebecca Bylund; Malin J-son Höök; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i ett tidigare resultat av Boraxbekk et al. (2015) som genom data från Betula-projektet visat att vissa episodiska minnestester tillsammans med ålder ochutbildningsnivå har signifikanta samband med utvecklandet av demenssjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av competing risk : En analys av demens utifrån Betulaprojektets datainsamling när konkurrerande utfall tas i beaktande.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Jesper Ericson; Härje Widing; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har studerats mycket inom demensområdet och med hjälp av Betulaprojektets datainsamling har många avhandlingar och artiklar skrivit. Däremot har vikten att ta hänsyn till konkurrerande utfall (competing risk), så som avlida innan utvecklad demens, inte tagits upp i någon större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. JÄMFÖRELSE AV KLASSIFICERINGSMETODER PÅ DATA FRÅN BETULA-STUDIEN : En jämförande studie mellan Linjär Diskriminantanalys, Gradient Tree Boosting och Support Vector Machines

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Isak Forslund; Magnus Öberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det saknas idag resultat inom forskning som kan urskilja en klassificeringsmetod som konsekvent presterar bättre än övriga, vilken metod som presterar bäst beror mer på datats karaktäristika än själva metoden. Samtidigt är klassificering ett viktigt och användbart verktyg som används inom flera områden, bland annat medicin där klassificeringsmetoder används i stor utsträckning och resultaten av klassificering kan vara livsavgörande. LÄS MER