Sökning: "minnestester"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet minnestester.

 1. 1. Går det prediktera demens? : En jämförande studie mellan Logistisk regression, Elastic Net och Random Forests

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Rebecca Bylund; Malin J-son Höök; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i ett tidigare resultat av Boraxbekk et al. (2015) som genom data från Betula-projektet visat att vissa episodiska minnestester tillsammans med ålder ochutbildningsnivå har signifikanta samband med utvecklandet av demenssjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av competing risk : En analys av demens utifrån Betulaprojektets datainsamling när konkurrerande utfall tas i beaktande.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Jesper Ericson; Härje Widing; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har studerats mycket inom demensområdet och med hjälp av Betulaprojektets datainsamling har många avhandlingar och artiklar skrivit. Däremot har vikten att ta hänsyn till konkurrerande utfall (competing risk), så som avlida innan utvecklad demens, inte tagits upp i någon större utsträckning. LÄS MER

 3. 3. JÄMFÖRELSE AV KLASSIFICERINGSMETODER PÅ DATA FRÅN BETULA-STUDIEN : En jämförande studie mellan Linjär Diskriminantanalys, Gradient Tree Boosting och Support Vector Machines

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Isak Forslund; Magnus Öberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det saknas idag resultat inom forskning som kan urskilja en klassificeringsmetod som konsekvent presterar bättre än övriga, vilken metod som presterar bäst beror mer på datats karaktäristika än själva metoden. Samtidigt är klassificering ett viktigt och användbart verktyg som används inom flera områden, bland annat medicin där klassificeringsmetoder används i stor utsträckning och resultaten av klassificering kan vara livsavgörande. LÄS MER

 4. 4. Seriepositionseffekt vid Alzheimers sjukdom och lindrig kognitiv störning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Iina Ervamaa Mekahal; [2013]
  Nyckelord :seriepositionseffekt; primacy; recency; Rey AVLT; Alzheimers sjukdom; lindrig kognitiv störning; MCI;

  Sammanfattning : I verbala minnestester brukar friska individer komma ihåg flera ord från början och från slutet av ordlistan (primacy- och recency-effekt) än från mitten av den. Detta fenomen kallas för seriepositionseffekt. Recency-effekten anses bero på arbetsminnet, medan episodiska minnet ansvarar för primacy-effekten. LÄS MER

 5. 5. Falska minnen i vittnessammanhang i form av bakåtriktade kausala slutsatsfel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rebecca Larsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individer tenderar att skapa falska minnen genom att göra olika minnesfel. Vittnesmål kan väga tungt i rättegångar och ibland vara avgörande för friande eller fällande dom. LÄS MER