Sökning: "minoritetsorganisation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet minoritetsorganisation.

  1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Andreas Ekberg; [2019]
    Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER