Sökning: "minoritetsspråk finska"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden minoritetsspråk finska.

 1. 1. Suomen äidinkielentuki esikoululuokassa verkkosivujen valossa : Kuntien viranomaisviestintä vivahteikasta

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Hannele Holmberg; [2020]
  Nyckelord :mother language support; mother tongue tuition; the pre-school class; minority languages; minorities policy; municipal information; didactics; äidinkielentuki; äidinkielenopetus; esikoululuokka; vähemmistökielet; vähemmistöpolitiikka; kunnan tiedottaminen; didaktiikka; modersmålsstöd; modersmålsundervisning; förskoleklass; minoritetsspråk; minoritetspolitik; kommunal information; didaktik;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studien var att granska hur kommuner informerar om modersmål i förskoleklassen på finska. Tio kommuner valdes för att studera detta, fem s.k. förvaltningskommuner för finska, fem som inte var det. LÄS MER

 2. 2. Modersmål är inte enbart ett hemspråk - Föräldrars syn på modersmålsstöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Olivia Lehti; Annette Kyeswa; [2020]
  Nyckelord :flerspråkig förskola; föräldraperspektiv; minoritetsspråk; modersmålsstöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavarnas perspektiv på modersmålsstödet i finska i förskolan, samt hur involverade de känner sig i det språkstödjande arbetet. Tidi-gare forskning har främst studerat förskolepersonalens synvinkel, det finns heller inte särskilt mycket undersökningar om statens stöd för att bevara de nationella minoriteter-na. LÄS MER

 3. 3. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER

 4. 4. De små språken i det lilla språkets skola. En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Engla Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; Läromedel; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : År 2000 blev finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch Sveriges officiella minoritetsspråk och det har sedan dess varit en del av den kunskap som eleverna ska få från skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i svenska 2 med avseende på hur stor plats minoritetsspråken får i dessa böcker samt vad böckerna ger för information om minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia. LÄS MER

 5. 5. Folkbiblioteket som minoritetspolitisk arena : Bibliotek Uppsalas arbete med att skydda och främja det nationella minoritetsspråket finska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Eeva Östberg; [2019]
  Nyckelord :Libraries and minorities; Minorities – Government policy; Minorities – Sweden; Finnish language; Folkbibliotek; minoritetspolitik; nationella minoriteter; minoritetsspråk; finska språket;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study how public libraries can work to support and promote a national minority language. In the thesis Uppsala Library’s work with the Finnish language is reviewed from 2000 to present. LÄS MER