Sökning: "minoritetsspråk majoritetsspråk"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden minoritetsspråk majoritetsspråk.

 1. 1. Kunskapskrav och villkor för lärande: En analys av styrdokument för arabiska som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kheder Havindar; [2017]
  Nyckelord :arabiska; diglossi; kunskapskrav; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka kunskapskraven i arabiska som modersmål i grundskolan i Sverige. För att uppnå syftet ställs följande tre forskningsfrågor: 1. Hur förhåller sig kunskapskraven i arabiska som modersmål enligt Lgr11 till elevernas förutsättningar till språkinlärning av arabiska som minoritetsspråk i Sverige. 2. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkighet : flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helan Mustafa; Susanne Holmgren; [2016]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskollärarstudenter; förskollärare; minoritetsspråk; majoritetsspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Flerspråkighet är mycket mer synligt i dagens svenska samhälle, i och med inflödet av människor från många olika länder i världen. Idag integreras nyanlända människor i Sverige och språken har fått större plats i vårt samhälle. LÄS MER

 3. 3. UNGEFÄR LIKA BRA Undersökning av en språkbytesprocess bland ungdomar i en internationell miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Rydenvald; [2013-03-15]
  Nyckelord :språkbyte; språkbevarande; modersmål; flerspråkighet;

  Sammanfattning : C-UPPSATS, 10 poängSvenska som andraspråk, SIX 420 (41-60 poäng)Vårterminen 2006Handledare: Tore Otterup.... LÄS MER

 4. 4. Lärarperspektiv på undervisningsspråkets inverkan på matematikutvecklingen hos tvåspråkiga elever i Libanon och i Sverige

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mirna Elmasri; [2012]
  Nyckelord :andraspråk; begreppsförståelse; flerspråkighet; främmande språk; majoritetsspråk; matematikundervisning; minoritetsspråk; modersmålets betydelse; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Med föreliggande studie vill jag ta reda på vilka argument tvåspråkiga lärare, i Sverige och i Libanon, anför om syftet att bedriva tvåspråkiga elevers matematikundervisning på majoritetsspråket, svenska, respektive det främmande språket, engelska. Ett annat syfte är att undersöka vad lärarna finner för inverkan på kunskapsutvecklingen i matematik. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla sitt svenska språk och modersmål i skolan - Bilingual pupils possibilities to develop their Swedish language and native language in school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carina Carlsson; [2007]
  Nyckelord :andraspråksundervisning; flerspråkig elev; majoritetsspråk; minoritetsspråk; modersmålsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete var att undersöka och beskriva vilka uppfattningar pedagoger har om flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla sitt svenska språk och sitt modersmål i skolan. Jag har gjort kvalitativa intervjuver med fem pedagoger. LÄS MER