Sökning: "minoritetsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet minoritetsspråk.

 1. 1. ”…Det blir som att lära ett barn att prata svenska fast på samiska…” : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns språkutveckling av minoritetsspråket samiska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Larsson Garcia; Sara Pittja; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; minoritetsspråk; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Det framgår i lagar och förordningar att Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk har fått ett större utrymme i förskolans läroplan, därför ämnar denna studie ta reda på hur förskollärare tillämpar detta ansvar. Studiens syfte är därmed att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling inom minoritetsspråket samiska. LÄS MER

 2. 2. Folkbibliotek som språklig integrationsresurs : En studie av ett stadsbiblioteks potentiella bidrag till vuxna nyanländas integration och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karlsson Sofia; [2020]
  Nyckelord :Linguistic landscaping; Språkligt landskap; Integration; andraspråksinlärning; SFI; Bibliotek;

  Sammanfattning : Genom analys av det språkliga landskapet på ett bibliotek i kombination med intervjuer med tre bibliotekarier har ett biblioteks potential för språkinlärning, integration samt samarbete med SFI undersökts. Resultatet visar att det språkliga landskapet domineras av det svenska språket och de gånger andra språk än svenska eller nationella minoritetsspråk används handlar användningen om information om språkutvecklande aktiviteter för invandrare. LÄS MER

 3. 3. Suomen äidinkielentuki esikoululuokassa verkkosivujen valossa : Kuntien viranomaisviestintä vivahteikasta

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Hannele Holmberg; [2020]
  Nyckelord :mother language support; mother tongue tuition; the pre-school class; minority languages; minorities policy; municipal information; didactics; äidinkielentuki; äidinkielenopetus; esikoululuokka; vähemmistökielet; vähemmistöpolitiikka; kunnan tiedottaminen; didaktiikka; modersmålsstöd; modersmålsundervisning; förskoleklass; minoritetsspråk; minoritetspolitik; kommunal information; didaktik;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studien var att granska hur kommuner informerar om modersmål i förskoleklassen på finska. Tio kommuner valdes för att studera detta, fem s.k. förvaltningskommuner för finska, fem som inte var det. LÄS MER

 4. 4. Undervisning om nationella minoriteter i skolan : Undervisning om nationella minoriteter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tanja Mattila; [2020]
  Nyckelord :skolans uppdrag; nationella minoriteter; minoritetsspråk; revitalisering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att ta reda på hur några lärare i norra Sverige ser på sitt uppdrag att undervisa om de fem nationella minoriteterna, hur de arbetar mot läroplanens mål och vilka utmaningar och möjligheter de möter i sin undervisning. I min studie har jag använt en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan förskola och hem : ett stöd för barns utveckling av sitt minoritetsspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mona Nilsson Knuorre; [2020]
  Nyckelord :förskola; minoritetspråk; samiska; samverkan; språk-och identitetsutveckling;

  Sammanfattning : I förskolans uppdrag ingår att värna om och främja de nationella minoritetsspråken. Förskolan i samverkan med vårdnadshavare kan bidra till bevarandet och återupplivandet av språk och kulturer som är i minoritet eller håller på att försvinna såsom samiskan. LÄS MER