Sökning: "minoritetsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet minoritetsspråk.

 1. 1. ”…Det blir som att lära ett barn att prata svenska fast på samiska…” : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns språkutveckling av minoritetsspråket samiska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Larsson Garcia; Sara Pittja; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; minoritetsspråk; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Det framgår i lagar och förordningar att Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk har fått ett större utrymme i förskolans läroplan, därför ämnar denna studie ta reda på hur förskollärare tillämpar detta ansvar. Studiens syfte är därmed att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med barns språkutveckling inom minoritetsspråket samiska. LÄS MER

 2. 2. Modersmål är inte enbart ett hemspråk - Föräldrars syn på modersmålsstöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olivia Lehti; Annette Kyeswa; [2020]
  Nyckelord :flerspråkig förskola; föräldraperspektiv; minoritetsspråk; modersmålsstöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vårdnadshavarnas perspektiv på modersmålsstödet i finska i förskolan, samt hur involverade de känner sig i det språkstödjande arbetet. Tidi-gare forskning har främst studerat förskolepersonalens synvinkel, det finns heller inte särskilt mycket undersökningar om statens stöd för att bevara de nationella minoriteter-na. LÄS MER

 3. 3. Folkbibliotek som språklig integrationsresurs : En studie av ett stadsbiblioteks potentiella bidrag till vuxna nyanländas integration och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Karlsson Sofia; [2020]
  Nyckelord :Linguistic landscaping; Språkligt landskap; Integration; andraspråksinlärning; SFI; Bibliotek;

  Sammanfattning : Genom analys av det språkliga landskapet på ett bibliotek i kombination med intervjuer med tre bibliotekarier har ett biblioteks potential för språkinlärning, integration samt samarbete med SFI undersökts. Resultatet visar att det språkliga landskapet domineras av det svenska språket och de gånger andra språk än svenska eller nationella minoritetsspråk används handlar användningen om information om språkutvecklande aktiviteter för invandrare. LÄS MER

 4. 4. Undervisning om nationella minoriteter i skolan : Undervisning om nationella minoriteter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Tanja Mattila; [2020]
  Nyckelord :skolans uppdrag; nationella minoriteter; minoritetsspråk; revitalisering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att ta reda på hur några lärare i norra Sverige ser på sitt uppdrag att undervisa om de fem nationella minoriteterna, hur de arbetar mot läroplanens mål och vilka utmaningar och möjligheter de möter i sin undervisning. I min studie har jag använt en kvalitativ undersökning. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan förskola och hem : ett stöd för barns utveckling av sitt minoritetsspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mona Nilsson Knuorre; [2020]
  Nyckelord :förskola; minoritetspråk; samiska; samverkan; språk-och identitetsutveckling;

  Sammanfattning : I förskolans uppdrag ingår att värna om och främja de nationella minoritetsspråken. Förskolan i samverkan med vårdnadshavare kan bidra till bevarandet och återupplivandet av språk och kulturer som är i minoritet eller håller på att försvinna såsom samiskan. LÄS MER