Sökning: "minskad arbetsbelastning"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden minskad arbetsbelastning.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Athina Papathanasiou; Sandra Nikolić; [2022-01-04]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; stressfaktorer; upplevelser; sjuksköterskors hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården förekommer en hög arbetsbelastning vilket leder till en ökad sjuksköterskebrist och en minskad arbetstillfredsställelse. Nyutexaminerade sjuksköterskor anses inte vara tillräckligt förberedda vid övergången från student till legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Att hantera långvarig smärta under pandemin Covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Erika Niklasson; Emma Oscarsson; [2022]
  Nyckelord :Long-term pain; Pain management; Pandemic; Covid-19; Physical activity; Qualitative content analysis; Work situation; Långvarig smärta; Smärthantering; Pandemi; Covid-19; Fysisk aktivitet; Kvalitativ innehållsanalys; Arbetssituation;

  Sammanfattning : Introduktion: Till följd av pandemin har människor minskat sin fysiska aktivitetsnivå. Många som tidigare utfört sin träning eller fysiska aktivitet på gym, träningsanläggningar eller kanske tillsammans med andra har fått finna nya sätt att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 3. 3. Hot och våld inom vården- ett problem för sjuksköterskor: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlie Bäckström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av hot och våld mot sjuksköterskor är idag ett ökande problem i en utsatt arbetsmiljö. Detta kan leda till arbetsrelaterad stress, fysiska skador, sjukskrivningar och nedsatt mental hälsa hos sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Ett sjuksköterskeperspektiv på arbetsrelaterad stress och dess konsekvens för omvårdnaden : En  litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Aia Chaminta; Sarah Shams; [2022]
  Nyckelord :sjuksköterska; arbetsrelaterad stress; omvårdnad; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Idag är det allmänt känt att sjuksköterskan kan uppleva långvarig stress i sitt arbete på grund av olika anledningar.  I och med att sjuksköterskan har en central roll inom hälso- och sjukvården kan de uppleva en ökad arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor inom primärvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnea Bergström; Victoria Hölvold; [2022]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; kvinnor; våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsskikt över hela världen. Våldet sker oberoende av social status, etnicitet, religion, kultur, sexualitet eller ålder. Kvinnor som är utsatta för våld har en ökad risk att drabbas av ohälsa. Många kvinnor är tysta om det våld de utsätts för. LÄS MER