Sökning: "misär barn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden misär barn.

 1. 1. Koloniala perspektiv i samhällsorienterade läroböcker -En jämförelse av läroböckernas föreställningar och stereotypiseringar av svarta afrikaner under 1960-talet samt 2010-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Patricia Fagerlund Larsson; Louise Nilsson Rundlöf; [2019]
  Nyckelord :Afrika; Bildanalys; Läroböcker; Eurocentrism; Stereotypisering; Koloniala föreställningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera de föreställningar av afrikaner som funnits under 1960-talet samt i 2010-talet. Den valda frågeställningen är följande: Hur gestaltar läroböcker i historia, geografi och samhällskunskap Afrikas invånare i bild och bildtext? Hur förändras den gestaltningen under efterkrigstiden? Detta görs genom att undersöka läroböcker i historia, geografi samt samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. “Ni fokuserar bara om Europa, bara Europa” : En undersökning om uppfattningen av ämnet historia bland elever och lärare på språkintroduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maja Frödén; Gabriella Hallberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under år 2015 sökte sig 162 877 människor till Sverige i hopp om uppehållstillstånd och möjlighet att få bygga en ny framtid i ett land utan krig och misär. Av dessa var 70 384 barn och ungdomar.1 Denna höst upplevde Sverige således den största flyktingvågen sedan andra världskriget. LÄS MER

 3. 3. Du kan göra skillnad mellan liv och död.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elisabet Maja Grenstedt; [2012]
  Nyckelord :Rädda Barnen; reklam; medmänsklighet; moral; medlidande; reklamteknik; SOS-Barnbyar; hjälporganisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Med studien ämnar jag bidra med en djupare förståelse för hur humanitära hjälporganisationer argumenterar för medmänsklighet. Konkret görs detta genom en kvalitativ textanalys av SOSBarnbyars reklamfilm ”Svältkatastrof på Afrikas horn” samt Rädda Barnens reklamfilm ”Livets lotteri”. LÄS MER

 4. 4. Barnmisshandel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Martina Ribbestam; [2010]
  Nyckelord :misshandel; förskola; barnets stöd; pedagogens ansvar;

  Sammanfattning :  Tanken men denna studie var att få djupare insikt i hur människor som arbetar med barn ser på barnmisshandel och vilka förhållningssätt de ställer sig till när de misstänker att ett barn blir vanskött/misshandlad. Forskare inom området menar att det finns olika sätt att behandla och bemöta barn som utsatts eller utsätts för misshandel men att informationen om hur de som arbetar med barn varje dag ska förhålla sig när de möter barn som får uppleva eller har upplevt denna typ av misär. LÄS MER