Sökning: "missbruk Petra"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden missbruk Petra.

 1. 1. Maskrosbarn: Vuxna maskrosbarns identitet och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Michael Baran; Petra Danielsson Jannesson; [2022]
  Nyckelord :dandelion children; neglect; identity; well-being; conditions for growing up; resilience; maskrosbarn; vanvård; identitet; välbefinnande; uppväxtvillkor; motståndskraft;

  Sammanfattning : Trots att 500 000 barn växer upp med minst en förälder som lider utav någon form av psykisk ohälsa, missbruk eller som utsätter dem för våld så saknas det ändå kunskap om hur detta påverkar individen i vuxen ålder. Syftet med denna studie är därför att skapa förståelse för hur uppväxtvillkoren bidragit till att skapa identiteten maskrosbarn samt hur det påverkat individens välbefinnande i vuxen ålder, med utgångspunkt i det subjektiva välbefinnandet. LÄS MER

 2. 2. Att utmana strukturer och normer : En kritisk diskursanalys av normer kring kön och sexualitet i behandlingsarbetet för missbruk

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Lindhero; [2021]
  Nyckelord :sex; sexuality; gender; LGBT; LGBT ; LGBTQ; LGBTQ ; LGBTQIA ; transsexuality; critical discourse analysis; intersectionality; queer theory; kön; sexualitet; genus; hbtq; hbtq ; hbtqi; hbtqi ; hbtqia ; transsexualitet; transperson; kritisk diskursanalys; intersektionalitet; queerteori;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att undersöka hur personal från behandlingshem för missbruk samtalar kring kön och sexualitet. Studien utgår från behandlingshem med inriktning på enbart kvinnor eller enbart män. I Sverige har homo-, bi- och transsexuella personer sämre psykisk hälsa än heterosexuella personer. LÄS MER

 3. 3. Anhörigstöd inom missbruk : En studie om socialarbetares arbete med anhörigstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Brännström; Agnes Göransson; Mirella Divalic Hansson; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; missbruk; medberoende; anhörigstöd; socialt arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur socialarbetare på ett antal verksamheter jobbar med anhörigstöd till personer som lever och/eller påverkas av en person som missbrukar. Studien baseras på en kvalitativ metod med sex semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som arbetar med anhörigstöd inom alkohol- och narkotikamissbruk. LÄS MER

 4. 4. Återhämtningskapital och genus : en litteraturstudie av kvinnors och mäns återhämtning i samband med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Stockhaus; Victoria Liljegren; [2019]
  Nyckelord :återhämtningskapital; alkoholmissbruk; genus; könsskillnader;

  Sammanfattning : Följande uppsats presenteras som en litteraturstudie och baseras på redan befintlig forskning inom ämnet återhämtning från alkoholmissbruk. Utöver det ämnar denna uppsats studera likheter och skillnader mellan kvinnors och mäns återhämtning från alkoholmissbruk. LÄS MER

 5. 5. Makt och missbruk : Rättssäkerhet vid beredande av vård enligt LVM

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Petra Giessbeck; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER