Sökning: "missbruk självkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden missbruk självkänsla.

 1. 1. Självkänslan hos människor med missbruksproblematik : en fallstudie om Västervik kommuns självkänsloprogram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Susanne Aronsson; [2018]
  Nyckelord :Self-esteem; abuse; sociology of emotions; Självkänsla; missbruk; emotionssociologiskt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe the Västervik municipality's self-esteem program and, from sociology of emotions, analyze the therapists' experience of the impact the program has on the clients in strengthening the self-esteem of people living with an addiction but who strive to get rid of it. The work assumes a qualitative approach and a case study was applied. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av stigmatisering i vården vid alkohol och, - eller substansmissbruk : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecka Niva-Wonevik; [2017]
  Nyckelord :Patient perspective; stigmatization; experience; health care; Patientperspektiv; stigmatisering; upplevelse; vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Socialstyrelsen har dokumenterat 450 000 individer mellan 18 år och äldre med alkoholmissbruk och 55 000 individer med narkotikamissbruk. Siffrorna representerade enbart dokumenterade fall av missbruk, men utesluter de antal missbruk vilka inte dokumenterats. LÄS MER

 3. 3. Psykosocial förändring i slutenvård : En kvalitativ studie om behandlingspersonalens främjande vård av ungdomar på institution

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Andersson; Maria Gottlind; [2016]
  Nyckelord :Youngsters; Alienation; Psychosocial change; Cumpulsory; Reintegration; PRO-social adult.; Ungdomar; Utanförskap; Psykosocial förändring; Tvångsvård; Återintegrering; PRO-social vuxen;

  Sammanfattning : Uppsatsen är utförd på en av Sveriges institutioner som inom slutenvården behandlar pojkar, 15-21 år, dömda till tvångsvård med stöd av lagen om vård av unga, LVU eller lagen om sluten ungdomsvård, LSU. Syftet med studien är att öka förståelsen för hur behandlingen genom slutenvården sker. LÄS MER

 4. 4. En studie om brottsoffers och f.d. kriminellas identitetsskapande med fokus på sociala band

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alison Brock; [2016]
  Nyckelord :Social identity; self-esteem; social bonds; victims of crime; ex-criminals; Social identitet; självkänsla; sociala band; brottsoffer; f.d. kriminella;

  Sammanfattning : I denna uppsats unders undersöks de sociala bandens betydelse för självkänslan och identiteten hos fem f.d. brottslingar och fem brottsoffer som har intervjuats.. LÄS MER

 5. 5. Barnen fick allt utom trygghet : En kvalitativ studie om svårigheter och hjälpbehov hos pappor med en missbruksproblematik och deras barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Lidblad; Therese Blombäck; [2015]
  Nyckelord :barns aktörsskap; kunskapsbaserade insatser; brukarperspektiv; föräldraskap och missbruk;

  Sammanfattning : SammanfattningVår uppsats avser belysa hur pappor med missbruks- och beroendeproblematik ser på sina egna och sina barns svårigheter, vilket stöd de behöver och hur de vill att eventuellt stöd ska vara utformat. Vår empiri utgörs av tio stycken intervjuer med pappor som har en missbruks- och beroendeproblematik. LÄS MER