Sökning: "missbruk utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden missbruk utveckling.

 1. 1. “Hellre vara ett rovdjur än att bli uppäten”. Fem mäns berättelser om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Robert Berg; Jonna Grevle; [2021-05-26]
  Nyckelord :strainteori; sociala band; maskulinitet; våld; kriminalitet; mobbning; hegemonisk maskulinitet; droger; missbruk; känslor; skam; ilska;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att studera hur fem män retroperspektivt beskriver deras väg in i våldskriminalitet. Vår avsikt var att titta närmare på vilka faktorer i omgivningen som banat väg för en våldskriminell utveckling, samt vilka individuella faktorer och motiv som männen anser ha bidragit till deras utförande av våldsbrott. LÄS MER

 2. 2. Gravida kvinnor med alkohol- och drogmissbruk : En kvalitativ studie om professionellas arbete med gravida kvinnor som har en missbruksproblematik 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Eila Neskic; Andra Corina Alexandru; [2021]
  Nyckelord :Graviditet; missbruk; professionellt förhållningssätt; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att belysa hur professionella beskriver sitt arbete med gravida kvinnor som har en missbruksproblematik. Frågeställningarna var: vilka arbetssätt och metoder används i de olika verksamheterna samt hur beskriver professionella att samverkan kring gravida kvinnor med missbruksproblematik fungerar? Studien har en kvalitativ ansats utifrån en hermeneutisk utgångspunkt där semistrukturerade intervjuer har tillämpats. LÄS MER

 3. 3. "Man var liksom kidnappad i hjärnan. Av sig själv" : En kvalitativ studie om att lämna det kriminella livet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Erika Grund; Karolina Nowak; [2021]
  Nyckelord :criminality; turning points; life stories; desistance; addiction; kriminalitet; vändpunkter; livshistorier; upphörande; missbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka deltagarnas självbeskrivna vändpunkter som möjliggjort upphörandet från kriminalitet och droger, samt vilka faktorer som beskrivits som centrala i upprätthållandet av den nya livsstilen. Studien har baserats på sex intervjuer med personer som tidigare levt ett kriminellt liv. LÄS MER

 4. 4. Mötet med patienter med substansberoende : sjuksköterskors attityder, kunskap och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rebecka Cederholm; Meimei Du; [2021]
  Nyckelord :Addiction; Knowledge; Misuse; Nurses; Perspective; Beroende; Kunskap; Missbruk; Perspektiv; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund Beroende finns i olika former och begreppet kan förklaras som förlorat självkontroll överett begär efter något. Beroendeforskning visar att det sker neurobiologiska förändringar ihjärnan som styr omdöme och impulskontroll vilket kan förklara ett beroende. LÄS MER

 5. 5. Behandlas analgetikainducerad huvudvärk bäst medavbrytande av analgetikabehandling?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Salam Matti; [2020]
  Nyckelord :medication overused headache; MOH; huvudvärk; analgetika; läkemedelsinducerad huvudvärk;

  Sammanfattning : Introduktion: Överanvändning av all analgetika både som monoterapi eller i kombination är ofta associerad med utveckling av en sekundär huvudvärk även kallad läkemedelsinducerad huvudvärk(MOH). Huvudvärk i sig kan behandlas på egenhand och smärtstillande läkemedel köps receptfritt. LÄS MER