Sökning: "missbruksprincip"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet missbruksprincip.

  1. 1. Befrielse från kupongskatt för utländska bolags näringsbetingade andelar - Bulvanregelns och den EU-rättsliga missbruksprincipens inverkan på möjligheten till skattebefrielse

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Joanna Bertilsson; [2020]
    Nyckelord :skatterätt; källskatt; kupongskatt; bulvanregel; EU-skatterätt; missbruksprincip; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Multinationella företag kan använda sig av en holdingbolagsstruktur för att vinstförskjutning ska ske mellan koncernbolag i syfte att minska skattebelastningen. I den svenska kupongskattelagen finns ett undantag från källskatt på utdelningar till utländska bolag, som bedöms motsvara ett svenskt aktiebolag, från deras näringsbetingade andelar. LÄS MER