Sökning: "missbruksproblematik"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet missbruksproblematik.

 1. 1. MOTIVERANDE FAKTORER FÖR ATT SÖKA VÅRD VID HEPATIT C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Wiklund Kolevska; Olga Sörensen; [2020-08-05]
  Nyckelord :Hepatit C virus HCV ; motiverande faktorer; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Hepatit C virus (HCV) med injektionsmissbruk som främsta orsak har globalspridning och har utifrån WHO:s prioritering att minska sjukdomens prevalens fram till år 2030skapat behov av förebyggande och behandlande insatser även inom svensk hälso- och sjukvård.Ojämlikheter och stigmatisering inom hälso- och sjukvården har skapat barriärer för personermed missbruksproblematik och konstaterad HCV att söka vård och genomgå behandling vilketskapar behov av ökad förståelse kring individernas komplexa behov. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida kvinnor med missbruksproblematik. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Katrin Schaffrin; Maria Williamsson; [2020]
  Nyckelord :Barnmorska; erfarenhet; gravid; missbruk; vårda; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Missbruksproblematik under graviditeten innebär ökad risk för skadeverkningar hos fostret. Vården av kvinnor med denna problematik ställer höga krav på barnmorskorna. Syfte: Studiens syfte var att undersöka barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida kvinnor med missbruksproblematik inom svensk mödrahälsovård. LÄS MER

 3. 3. "Men vi ska ju veta varandras uppdrag och dra åt samma håll, det är det som är prylen" : En intervjustudie om samverkan mellan socialtjänst, skola och polis

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Amanda Hugoson; Sofie Pedersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv analysera samverkan mellan socialtjänst, skola och polis vid preventivt arbete med skolungdomar i risk- eller missbruk. Studien baseras även på svensk och internationell forskning om samverkan. LÄS MER

 4. 4. Faktorer av betydelse för specialistsjuksköterskans hantering av Prehospital smärtlindring : En Scoping review

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Alexander Fahlström; Gustaf Lindström; [2020]
  Nyckelord :Smärtlindring; Prehospital;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att smärta är ett vanligt förekommande fenomen. Vården brister inte bara i att bedöma smärtan men även att behandla den och bidrar då indirekt till ett ökat lidande för patienterna som skulle kunna undvikas. LÄS MER

 5. 5. ”Tillsammans är vi starka!” : En kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Emma Gustafsson; Petréa Pettersson Udd; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; medberoende; anhörigdagar; systemteori; empowerment; samtal; gemenskap; kunskap.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan anhörigdagar har på föräldrar till barn med missbruksproblematik, deras hantering av livssituationen som uppkommit på grund av barnets missbruk samt vad anhörigdagarna inneburit för intervjudeltagarens hälsa och välmående. Studien har genomförts utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med stöd av begreppet empowerment. LÄS MER