Sökning: "misshandel$ förebygga$"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden misshandel$ förebygga$.

 1. 1. Mäns våld mot kvinnor : en kvalitativ innehållsanalys av hur det formella ansvaret definieras i svenska styrdokument

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sabina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Formellt ansvar; Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; maktrelationer; kvinnojourer; socialtjänstlagen; socialstyrelsen; en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor; mänskliga rättigheter.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur det formella ansvaret är definierat i olika styrdo-kument från statlignivå ner på kommunalnivå när det kommer till frågan om mäns våld mot kvinnor och det sker efter att de blivit utsatta. Studien bygger på en kvalitativ text-analys. LÄS MER

 2. 2. Artbrottskonstruktionen - En intersektionell diskursanalys av artbrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Sjölin; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Artbrott; Brottslighetens art; Fängelsestraff; Allmänprevention; Straffrättsideologi; Diskursanalys; Intersektionalitet; Ernesto Laclau; Chantal Mouffe; Kimberlé Crenshaw; Kritisk straffrätt; Hegemoni; Gramsci; Nodalpunkt; Diskursiv makt; Intersektionell analys; SOU 2012:34; Prop. 1987 88:120; Kön; Genus; Klass; Underordning; Påföljdssystemet; Straffrättssystemet; Gärningsperson; Rättsskyddssubjekt; Fängelsestraffets syfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad syftar fängelsestraff till? Vem förtjänar fängelsestraff? Vad avser fängelsestraffet att skydda? Denna uppsats undersöker dessa allmänt hållna frågor genom en intersektionell diskursanalys av artbrottskonstruktionen. Artbrottskonstruktionen framgår av 30 kap 4 § 2 st BrB och utgör ett undantag till det svenska påföljdssystemets huvudregel om att fängelse ska utdömas i sista hand. LÄS MER

 3. 3. VERBAL MISSHANDEL RIKTAT MOT SJUKSKÖTERSKAN FRÅN PATIENT OCH DESS ANHÖRIGA

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linn Gussö; Isabella Nellhag; [2017]
  Nyckelord :Anhörig; Effekt; Litteraturstudie; Omvårdnad; Patient; Sjuksköterskor; Verbal misshandel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld är ett globalt problem där i synnerhet arbetstagare inom hälso- och sjukvården utgör en stor risk att utsättas för skada. ICN har i en rapport redogjort hur verbal misshandel utgör en minst lika stor traumatisk skada som fysisk misshandel och att detta i sin tur kan påverka sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. PTSD hos hund : en enkätstudie om psykiskt trauma hos hund

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Alupo; [2017]
  Nyckelord :canis familiaris; ethology; canine PTSD; post-traumatic stress disorder; dog psychology;

  Sammanfattning : Canine post-traumatic stress disorder (PTSD) is a subject in need of scientific attention, as dogs suffer greatly from traumatisation. Previous animal studies prove the disorder not only to be a human phenomenon. LÄS MER

 5. 5. Att misstänka barnmisshandel : – en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christel Samuelsson; Jessica Nyberg; [2014]
  Nyckelord :child abuse; Child health nurses; experience; report; support; Anmälan; Barnmisshandel; BVC-sjuksköterska; stöd; upplevelse;

  Sammanfattning : Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelser Kurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning mot distriktssköterska, 15 högskolepoäng Sidantal: 36 sidor Författare: Jessica Nyberg & Christel Samuelsson Handledare: Åsa Roxberg Examinator: Eva Benzein   Bakgrund: Barnmisshandel kan ge psykiska och fysiska men för resten av livet. Då BVC-sjuksköterskan är nyckelpersonen i barnhälsovårdens arbete har hon en viktig roll i att förebygga och upptäcka barn som utsätts för misshandel. LÄS MER