Sökning: "misshandel socialt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden misshandel socialt perspektiv.

 1. 1. En kvalitativ undersökning av professionella socialarbetares konstruktioner av kvinnomisshandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Charlotte Dahlström; Anna Hammar Nyblom; [2014]
  Nyckelord :Violence in close relationships; violence against women; normalization process; traumatic bond and social constructionism.; Våld i nära relation; kvinnomisshandel; normaliseringsprocessen; traumatiska band; socialkonstruktionism.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att utifrån beskrivningar från professionella socialarbetare, som arbetat med kvinnor som varit utsatta för mäns partnervåld, analysera vilka konstruktioner dessa professionella socialarbetare hade av den här klientgruppens situation. Frågeställningen var vilka konstruktioner ett urval av professionella socialarbetare, som arbetat med kvinnor som varit utsatta för mäns partnervåld, hade. LÄS MER

 2. 2. Brott & Plats - brottsförebyggande och trygghetsskapande stadsplanering

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Malin Aparicio; [2013]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; social hållbarhet; brottsförebyggande; trygghetsskapande; brott; säkerhet; trygghet; GIS; GIS-analys; fysisk planering; geografisk analys; kernel density; markanvändning; befolkade stadsrum; stadsliv; ögon på gatan ; delaktighet; hotspots; mikroplats; POP; sustainable urban development; Avdelningen för Trygghet och Säkerhet; Malmö stad; Rosengård; Herrgården; Stadsdelsförvaltning Rosengård; social sustainability; crime prevention and reduced fear of crime; Crime Place - prevent crime and create security through urban planning; urban planning; crime; safety; security; spatial analysis; spatial planning; land use; populated urban space; city life; Gehl; Jane Jacobs; eyes on the street; criminology; kriminologi; Sampson; Kollektiv styrka; Collective efficacy; Social kapital; Polisen; barn perspektiv; barnperspektiv; jämlikhet; jämställdhet; indikatorer hållbar stadsutveckling; Malmökommissionen; Kommission för socialt hållbart Malmö; misshandel; rån; cykelstöld; inbrott; vandalism; bilstöld; Klotter; Broken window-teori; Strain; Teorin om sociala band; BRÅ; brottsförebyggande rådet; Integration; Boverket; bygga bort brott ; hållbarhetsanalys; sustainabilty analysis;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har sin utgångspunkt i hållbar stadsutveckling och inriktar sig särskilt på social hållbarhet men även på ekonomisk hållbarhet. Arbetet behandlar huruvida den fysiska strukturen (gator, byggnader, parker, vägar) och markanvändningen (mötesplatser, funktionsblandning, aktivitetsytor) kan verka brottsförebyggande och trygghetsskapande och som kontext undersöks delområdet Herrgården i Rosengård, Malmö. LÄS MER

 3. 3. Vem ser barnen? En rättsvetenskaplig uppsats om barn till intellektuellt funktionshindrade föräldrar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kerstin Hansson; [2010]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är ett examensarbete i juris kandidatprogrammet. Uppsatsen är skriven inom områdena familjerätt och socialrätt. Syftet med uppsatsen är att synliggöra och studera den eller de konflikter som kan uppkomma mellan barnens och föräldrarnas rättigheter, gällande barn som har intellektuellt funktionshindrade föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Borderline - en sjuk diagnos? - Borderline personlighetsstörning i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Forsberg; Josefin Lundqvist; [2009-01-12]
  Nyckelord :Borderline personlighetsstörning; diagnos; stigma;

  Sammanfattning : Under historiens gång har en rad olika benämningar använts för att på något sätt ringa in de symptom vi idag kallar Borderline personlighetsstörning (BPS) och fortfarande är det inte helt lätt att greppa diagnosen. Studiens syfte är att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka hur personal på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Västsverige beskriver Borderline personlighetsstörning hos sina patienter. LÄS MER

 5. 5. En kunskapsöversikt om sexuella övergrepp mot kvinnor

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Anna Gleisner; [2006]
  Nyckelord :Rape; Våldtäkt ur kvinnoperspektiv; Förövare och offer; Våldtäkt; Våldtäkt ur förövarens perspektiv; Sexuella övergrepp; Utsatta kvinnor; Våld;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att öka kunskapen och förståelsen för sexuella övergrepp mot kvinnor, så som den beskrivs i ett urval av forskningslitteraturen. Frågan som har varit i fokus är: Hur diskuteras våldtäkt och sexuella övergrepp i forskningslitteraturen, ur ett teoretiskt och behandlingsmässigt avseende? Studien har utförts i form av en kunskapsöversikt och bygger på ett urval av svenskspråkig samt internationell forskningslitteratur. LÄS MER