Sökning: "missivbrev intervju"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden missivbrev intervju.

 1. 1. Barn skapar konstverk mellan lektionerna : Tecknandet som arbetsmetod i fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Belinda Söderholm; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om åsikter till tecknandet i skolverksamheten som jämförs med de åsikter som finns i fritidshemsverksamheten med barn från 6-9 år. Anledningen till att undersökningen gjordes var för att ta reda på hur tecknandet används och hur det kan användas för att utveckla barns utveckling. LÄS MER

 2. 2. Metoder för lärande i en skola för elever med dyslexi/ Methods of learning at a school for pupils with dyslexia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Britt Elmquist; [2015]
  Nyckelord :dyslexi; metakognition; scaffolding; skola; dyslexia; metacognition; school;

  Sammanfattning : Abstract/SammanfattningProblemområdeFår elever med dyslexi det stöd som de har behov av och rätt till i en dyslexiskola?Syfte och preciserade frågeställningarDet övergripande syftet med mitt examensarbete är att undersöka pedagogiska metoder för lärande i en dyslexiskola och om skolans metoder är överförbara till andra grund- och gymnasieskolor. Syftet är att få svar på vilka uppfattningar, upplevelser och erfarenheter som eleverna, specialpedagogerna samt rektor har. LÄS MER

 3. 3. ”Där vaknade mina ögon – god morgon världen, ungefär!” Några lärarutbildares förståelse av HBT-frågan på Malmö högskolas Lärarutbildning och enheten KSM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sebastian Gurenwacht; [2007]
  Nyckelord :HBT; sexuell läggning; norm och normalitet; lärarutbildning; lärarutbildares uppdrag; Malmö högskola; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte har varit att undersöka hur lärarutbildarna förstår sitt uppdrag att lyfta frågor kring sexuell läggning och främst HBT för att därmed förbereda blivande lärare på yrkeslivet. Därför har jag undersökt hur Malmö högskolas lärarutbildning och dess lärarutbildare förhåller sig till högskolans egna policydokument och andra relevanta dokument. LÄS MER

 4. 4. Internetundersökningar : när, för vad och varför?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Joakim Dahlström; [2005]
  Nyckelord :Forskningsmetodik; enkätteknik; kvantitativ undersökning; enkät;

  Sammanfattning : Under 1970- och 1980-talet blev enkätundersökningar och andra typer av un-dersökningar allt vanligare och antalet undersökningsföretag ökade markant. På 1970-talet var det också dags för en ny metodteknik att göra intåg på markna-den, nämligen telefonintervjuer. LÄS MER