Sökning: "missivbrev kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden missivbrev kvalitativ.

 1. 1. Upplevelser av en regions rekryteringsprocess : - En kvalitativ studie inom offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Rekrytering; process; HR; Chef; rekryteringsprocess; personlighetstest; region;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studiens syfte är att undersöka en regions rekryterande personers upplevelser av rekryteringsprocessen. Studien har genomförts genom inhämtning av dokument gällande rekryteringsprocessen och genom sex semistrukturerade intervjuer. Tre av respondenterna arbetar som chefer och tre arbetar inom området HR. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter : En intervjustudie av matematiklärares resonemang och uttryck

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Irene Bengtsson; Caroline Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Individperspektiv; inkluderande lärmiljö; inkludering; lärmiljö; matematiksvårigheter; relationellt perspektiv; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur matematiklärare på lågstadiet resonerar kring och ger uttryck för inkluderande lärmiljö för elever i matematiksvårigheter. Fokus i studien ligger på att undersöka hur lärare resonerar kring matematiksvårigheter, vad inkluderande lärmiljö innebär för matematikläraren samt hur matematikläraren skapar inkluderande lärmiljöer. LÄS MER

 3. 3. ”Vilka förutsättningar behövs” En studie kring vad som påverkar specialpedagogens handledningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Serwanga; Elize Asadi; [2017]
  Nyckelord :handledning; förutsättningar; specialpedagog; rektor; skolutveckling; systemteori;

  Sammanfattning : SammanfattningAsadi, Elize & Serwanga, Caroline (2017). ”Vilka förutsättningar behövs” En studie kring vad som påverkar specialpedagogens handledningsarbete. “What conditions are needed”A study of what affect the special education supervisor's work. LÄS MER

 4. 4. Högläsning som företeelse i förskolan : en studie om förekomsten av högläsning och pedagogers avsikter med denna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Isabelle Karlsson; Caroline Ullholm; [2014]
  Nyckelord :högläsning; läsning; språkutveckling; förskollärare;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrundHögläsning har förekommit mellan den vuxna och det lilla barnet i flera hundra år. Förskolan har haft högläsning som företeelse under en lång tid men det är på senare tid som forskning har visat högläsningens betydande roll för barns utveckling. LÄS MER

 5. 5. ”Där vaknade mina ögon – god morgon världen, ungefär!” Några lärarutbildares förståelse av HBT-frågan på Malmö högskolas Lärarutbildning och enheten KSM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Sebastian Gurenwacht; [2007]
  Nyckelord :HBT; sexuell läggning; norm och normalitet; lärarutbildning; lärarutbildares uppdrag; Malmö högskola; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte har varit att undersöka hur lärarutbildarna förstår sitt uppdrag att lyfta frågor kring sexuell läggning och främst HBT för att därmed förbereda blivande lärare på yrkeslivet. Därför har jag undersökt hur Malmö högskolas lärarutbildning och dess lärarutbildare förhåller sig till högskolans egna policydokument och andra relevanta dokument. LÄS MER