Sökning: "mittuniversitetet lek"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden mittuniversitetet lek.

 1. 1. Leken i undervisningen : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattning om lekens betydelse som verktyg i förskolans undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Marine Aroyan; [2020]
  Nyckelord :begrepp; förskola; lek; lärande; pedagog; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till kunskap genom att belysa pedagogernas uppfattning och erfarenheter av lekens betydelse i undervisningen. Hur leken används kan trots allt ändras beroende på pedagogens uppfattning. Jag har gjort en kvalitativ studie som är byggd på intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Den fria leken ur förskolepedagogers perspektiv : En tolkning av förskolepedagogers uppfattningar om deras roll i barnens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefine Båsk; Ida Gulin; [2020]
  Nyckelord :Förskolepedagoger; roll; fri lek; närvarande; uppfattningar; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att genom intervjuer tolka några förskolepedagogers uppfattningar kring den fria leken i förskolan och hur de uppfattar sin roll i den fria leken. Studien är kvalitativ och genomfördes med sex förskolepedagoger som arbetar på fyra olika kommunala förskolor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. “Fri åh fri” - Om den fria leken i förskolan : En fenomenografisk studie om pedagogers uppfattning av fri lek i förskolan och deras roll i sammanhanget.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Michaela Moe Frelin; Jenny Pihlström; [2020]
  Nyckelord :fenomenografi; fri lek; pedagogernas roll; pedagogers uppfattning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger uppfattar fenomenet fri lek i förskolan och hur den egna rollen uppfattas  i dessa sammanhang. Denna studie är en kvalitativ forskningsstudie där semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Barns lek har blivit allvar : En kvantitativ studie gällande föräldrars upplevelse av barns utrymme för och innehåll i ledig tid

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Carolin Creutz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vad ska pedagogen göra i leken? : Förskolebarns perspektiv på pedagogen i leken i en åländsk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :André Maximilian Mikael Karring; [2019]
  Nyckelord :barns perspektiv; förskola; lek; pedagogens uppgift;

  Sammanfattning : Leken är det viktigaste elementet i förskolan. Merparten av de studier där man har undersöktpedagogernas deltagande, funktion eller roll i leken har gjorts från ett vuxenperspektiv och få studierhar gjorts ur barnens synvinkel. Det saknas svar på en mera konkret och öppen frågeställning, såsomvad pedagogen ska göra när barn leker. LÄS MER