Sökning: "mixad metod"

Visar resultat 1 - 5 av 812 uppsatser innehållade orden mixad metod.

 1. 1. Lärares syn på tystnadskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alice Edblad; Daniel Amby; [2023-09-07]
  Nyckelord :Chef; lärare; tystnadskultur;

  Sammanfattning : Det har påvisats att det finns en tystnadskultur bland lärare i Sverige. Hur den upplevs av lärarna är dock ännu inte klarlagt och syftet med studien är därmed att undersöka hur gymnasielärare i Göteborgsområdet upplever tystnadskultur på deras arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSEN AV STIGMATISERING KRING PSYKOSSJUKDOM - En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Martin Lindén; Johan Rådbo; [2023-06-28]
  Nyckelord :Stigmatisering; lidande; psykossjukdom; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet psykos är ett samlingsnamn för en grupp med tillstånd där en person har gravt förändrad verklighetsuppfattning. Stigma är vanligt förekommande hos individer som lider av psykossjukdom och orsakar ett påtagligt lidande hos dessa individer. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR ATT FÖREBYGGA SÅRINFEKTIONER En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hilma Strand; Elias Stenman; [2023-06-28]
  Nyckelord :Förebyggande åtgärder; omvårdnad; sjuksköterska; sårinfektion; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna är sårinfektion. Sårinfektioner är ofta smärtsamma, förlänger patientens sjukhusvistelse, skapar patientlidande och leder till ökade samhällskostnader. Trycksår, operationssår och bensår är några vanliga sår och utan korrekt omvårdnad finns risk att de drabbas av infektion. LÄS MER

 4. 4. OFRIVILLIGT MEDVETEN Patienters erfarenheter av intraoperativ awareness i samband med generell anestesi och dess konsekvenser postoperativt - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tova Jönsson; Filippa Lager; [2023-06-28]
  Nyckelord :Erfarenheter; generell anestesi; intraoperativ awareness; konsekvenser; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intraoperativ awareness, även kallat varseblivning, i samband med generell anestesi innebär att patienten blir medveten om situationen och har minnen från operationen, när denne egentligen ska vara smärtfri, medvetslös och utan minnen från operationen. Incidensen för intraoperativ awareness är 0.1-0.2%. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV HOT OCH VÅLD I AKUTSJUKVÅRDEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Ekdahl; Siri Vinberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :Akutsjukvård; Hot och våld; Patient; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våldsamma patienter i akutsjukvården är vanligt förekommande och internationellt sett ett utbrett problem. Sjuksköterskor är särskilt utsatta, både på grund av miljön de arbetar i och den patientnära omvårdnaden. LÄS MER