Sökning: "mobbing experiences"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden mobbing experiences.

 1. 1. De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Afutu Ramadan; [2019]
  Nyckelord :mobbing experiencesDe utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet Afutu Ramadan Mobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. Syfte med studien var att undersöka mobbning på olika arbetsplatser i Sverige; med fokus på stöd; hjälp och eventuella motverkande insatser; samt uppfattning om hur mobbning påverkar hälsan och välbefinnandet. Nio respondenter med olika yrken och från olika delar av Sverige intervjuades. Studiens resultat visade brister i stöd till de utsatta vilket berodde mest på passivt ledarskap; svag gruppdynamik; hög arbetsbelastning och orättvis arbetsfördelning samt brister i förebyggande insatser. Resultaten visade också att de utsatta upplevde påverkan på deras psykiska och fysiska hälsa samt på deras tillvaro. Studien visar att mobbning och kränkande särbehandling existerar i det svenska arbetslivet oavsett individernas yrkeserfarenhet; social; kulturell eller etnisk bakgrund. Keywords: organization grounds; personal grounds; bystanders; mobbing experiences;

  Sammanfattning : De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivetMobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. LÄS MER

 2. 2. Livskvaliteten hos barn och ungdomar som lever med övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olivia Barth; Evelina Bäckström; [2019]
  Nyckelord :Overweight; Obesity; Child; Adolescent; Quality of Life; Övervikt; Fetma; Barn; Ungdomar; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett växande samhällsproblem då det ökar världen över och är en stor riskfaktor till att drabbas av många av de välfärdssjukdomarna som finns idag. Orsakerna till att drabbas av övervikt eller fetma är en blandning av levnadsvanor, genetiska-, sociala-, psykologiska- och kulturella faktorer. LÄS MER

 3. 3. “det kan aldrig bli förlåtet, aldrig någonsin va… aldrig aldrig aldrig” : En intervjustudie om arbetsplatsrelaterad mobbning inom människovårdande yrken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Victoria Asp; Andrea Svärd; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; trakasserier; arbetsplatser; upplevelse;

  Sammanfattning : Through qualitative telephone interviews, individuals' experiences of workplace-related bullying in human-care professions have been investigated in this study. Theories of recognition and stigma have been used as interpretative tools in the analyzes. The experiences of bullying have been spread, but some experiences are shared by informants. LÄS MER

 4. 4. Stress - ett hot mot sjuksköterskans hälsa : Belysa stressfaktorer samt upplevelser av stress hos sjuksköterskor inom akutsjukvården. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Camilla Halvorsen; Elina Söderholm; [2017]
  Nyckelord :Nurse; Nurse´s experience; Stress; Occupational stress; Emergency care; Sjuksköterska; Sjuksköterskans erfarenhet; Stress; Arbetsrelaterad stress; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa och sjukskrivningar bland sjuksköterskor är ett återkommande problem som vi ofta läser om. Yrket innebär stort ansvar och ställer höga krav på sjuksköterskan. Vi hade ett intresse av att fördjupa oss i hur sjuksköterskan upplever stress i arbetet. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av mobbning bland elever

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna-Carin Dahl; Teuta Shatri; [2016]
  Nyckelord :bullying; experiences; qualitative content analysis and school nurse; erfarenheter; kvalitativ innehållsanalys; mobbning och skolsköterskan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Elever som är utsatta för mobbning riskerar en sämre hälsa på kort och lång sikt.Syfte: Att beskriva skolsköterskors erfarenheter av mobbning bland elever i årskurs 4-9.Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod med en induktiv ansats. LÄS MER