Sökning: "mobbning och symbolisk interaktionism"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden mobbning och symbolisk interaktionism.

 1. 1. Var går gränsen för kränkande särbehandling? : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom vård- och omsorgssektorn arbetar med kränkande särbehandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jacquiline Makaya; [2019]
  Nyckelord :Kränkande särbehandling; konflikter; mobbning; utseende; APT; HR och härkomst.;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om kränkande särbehandling i arbetslivet. Studiens syfte är att beskriva hur enhetschefer inom vård- och omsorgssektorn uppfattar och arbetar med kränkande särbehandling på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Mobbning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare reflekterar kring begreppet mobbning och hur de arbetar för att motverka mobbning i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Therese Söderlund; Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; förskollärares arbete mot mobbning; förskollärares perspektiv på mobbning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av och perspektiv på mobbning samt beskrivningar av arbetet med att motverka detta i förskolan. Symbolisk interaktionism utgjorde studiens teoretiska utgångspunkter. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Kränkningar på nätet : ny norm på internet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Camilla Nilsson; [2014]
  Nyckelord :bullying; cyberbullying; violations; social media; adolescent; mobbning; nätmobbning; kränkningar; sociala medier; ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka ungdomars uppfattning av hur kränkningar i sociala medier kan se ut samt att studera om det finns något som särskiljer det från kränkningar som sker öga mot öga. Eftersom den tekniska utvecklingen skapar förändrade förutsättningar för det sociala samspelet gör det att personer som arbetar med att förebygga kränkningar och mobbning ställs inför nya utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Mobbning på sociala medier - en jämförande studie av skolkuratorer och högstadieelevers tankar om nätmobbning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Lönn; Karl Björneke; [2013-08-08]
  Nyckelord :Nätmobbning; Kvalitativ; Symbolisk interaktionism; Högstadieelever och kuratorer;

  Sammanfattning : Nätmobbning beskrivs som ett relativt nytt och outforskat problem. Tidigare forskning inom området talar för ett problem som främst drabbar ungdomar. Denna studie syftade till att undersöka hur aktörer i skolan, högstadieelever och kuratorer, uppfattade fenomenet nätmobbning. LÄS MER

 5. 5. SKOLAN SOM HETERONORMATIVT SAMMANHANG : En kvalitativ intervjustudie med sex unga vuxna som definierar sig själva som hbtq.

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Katarina Larpe; [2013]
  Nyckelord :ungdomar; skola; hbtq; icke-heterosexuell; heteronormativitet; fara illa ; hbtq-kunskap; mångfaldsperspektiv; normkritiskt perspektiv; berättelser; narrativ metod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den här uppsatsens intresserar sig för hur ungdomar som definierar sig själv som homo- eller bisexuell, transperson eller queer (hbtq) har det i skolan. Därför har jag genomfört en kvalitativ intervjustudie med sex unga vuxna som är mellan sexton och tjugoett år och tillsammans med deltagarna skapat berättelser om hur de har upplevt sin skoltid. LÄS MER