Sökning: "mobbning och symbolisk interaktionism"

Visar resultat 6 - 9 av 9 uppsatser innehållade orden mobbning och symbolisk interaktionism.

 1. 6.  E-mobbning En studie om ungdomar och organisationers syn på mobbning över Internet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Hanna Andersson; Marina Trutina; [2010]
  Nyckelord :E-mobbning; ungdomar; organisationer;

  Sammanfattning :  Denna studie har som syfte att finna kunskap om ungdomar och organisationers syn på e-mobbning. Den syftar även till att titta på e -mobbning ur den mobbades perspektiv samt den sociala interaktionen som sker på Internet. Fokus på just e-mobbning bedömdes som lämplig då det saknas mycket forskning om Internet som mobbningsarena. LÄS MER

 2. 7. Tårpölar i ögonen : En socialpsykologisk studie om barn i årskurs fem och deras uppfattning om mobbning.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Anna Bergman; Sara Hammar; [2009]
  Nyckelord :mobbning; barn i årskurs fem;

  Sammanfattning : Alla barn har en rättighet att känna sig trygga i skolan och inte bli utsatta för kränkande behandling eller mobbning. Mobbning är ett problem som måste uppmärksammas alltmer eftersom det inte alltid tas på allvar trots att varje skola har någon form av antimobbningsplan. LÄS MER

 3. 8. Elektronisk mobbning i den nya nätkulturen : En kvalitativ studie utifrån två nätgemenskapers och två ideella stödorganisationers arbete och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Josefin Axelsson; Lina Albrektsson; [2007]
  Nyckelord :cyberbullying; Internet culture; symbolic interactionism; Internet; harassment; elektronisk mobbning; nätkultur; symbolisk interaktionism; Internet; mobbning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att definiera fenomenet elektronisk mobbning, att utreda ansvarsfrågan samt att kartlägga organisationernas arbete och eventuella samverkan. Resultatet baseras på intervjuer med BRIS, Friends, LunarStorm och Playahead som analyserades utifrån symbolisk interaktionism. LÄS MER

 4. 9. Mobbning bland barn och ungdomar : En analys av barn och ungdomars texter på ungdomscommunity Lunarstorm

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Björn Johansson; [2006]
  Nyckelord :Mobbning; kränkning; barn och ungdomar; trakasserier;

  Sammanfattning : Abstract: Syftet med denna uppsats var att undersöka barn och ungdomars texter på Internet då de diskuterar om mobbning med varandra. Att undersöka hur de beskriver mobbning, både då de beskriver sina erfarenheter av mobbning men också då de lämnar åsikter samt då de reflekterar kring mobbning med varandra. LÄS MER