Sökning: "mobbning på facebook"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden mobbning på facebook.

 1. 1. Uga människors utsatthet på internet : En kvalitativ studie om olika aktörers åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Hong Johnny; [2020]
  Nyckelord :Mobbning; förebyggande arbete; utredning; utsatthet;

  Sammanfattning : Social media's effect on the youth’s weekday increases; "Snap," "Tik Tok," "Facebook," Social media's influence in young people's everyday lives is growing, "Snap", "Tik Tok," Facebook "," Instagram "and many other applications / websites have a big role and impact on conflicts among children and young people. Young people's vulnerability on the internet has become the most common way to carry out threats, exclusion, sexual crimes, and so on. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors och mäns arbetsmiljö : En kvantitativ jämförande studie om hur kvinnor och män upplever den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Abdulhadi; Vjollca Haradinaj; [2019]
  Nyckelord :psychosocial work environment; gender; stress; bullying; sexual harassment; social support; managerial support; autonomy; influence; self-control; psykosocial arbetsmiljö; kön; stress; mobbning; sexuella trakasserier; socialt stöd; chefsstöd; autonomi; inflytande; egenkontroll;

  Sammanfattning : Syftet i vår undersökning är att undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna uppnå vårt syfte har följande frågeställning utformats: Är det någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd och autonomi i deras arbetsmiljö? Studien har utförts via vår webbenkät på sociala medier, Facebook och LinkedIn. LÄS MER

 3. 3. "De hade skrivit bög i bläck. Jag hade skrivit: Exakt vad han är, LOL" : En kvalitativ studie om ungdomars erfarenheter av e-mobbning på sociala nätverket Facebook

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Tania Kihlman; [2016]
  Nyckelord :Bullying; insults; Internet; social network; youth; cyber bullying; Facebook; Mobbning; Kränkning; Internet; sociala nätverk; unga; e-mobbning; Facebook;

  Sammanfattning : Cyber bullying is a form of bullying that did not receive enough recognition in our society until the year of 2004. That same year, the social network Facebook was launched and is now the most popular social network site for youths in Sweden and around the world. LÄS MER

 4. 4. Community : - En studie av rättviseprinciper på Facebook

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Max Moritz; [2016]
  Nyckelord :Rawls; John; Vad rättvisan kräver; Facebook; principer; kontraktsteori; Hobbes; Leviathan; Moritz; Max; community-sida; rättviseprinciper; web 2.0;

  Sammanfattning : Max Moritz   Uppsatsens syfte är att undersöka om Facebooks community-sida bygger på skäliga principer för dess användare, vilka rättigheter och skyldigheter dessa har och om ett skäligt samarbetssystem kan upprättas på community-sidan. För att besvara uppsatsens frågeställningar används John Rawls tankemodell ursprungspositionen som appliceras på principerna. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar skolor förebyggande och åtgärdande med mobbning och kränkande behandling som sker på sociala medier? : En kvalitativ studie med skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Isabella Abdi; Johanna Siverling; [2015]
  Nyckelord :Skolkurator; Mobbning; Kränkande behandling; Sociala medier; Likabehandlingsplan; Förebyggande; Åtgärdande;

  Sammanfattning : Internet har idag blivit en stor och stark social mötesplats för ungdomar. En stor del av deras kommunikation sker idag genom olika sociala forum som exempel Facebook, Twitter och Youtube. Internet skapar utrymme för frihet och uttryck. LÄS MER