Sökning: "model of human occupation begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden model of human occupation begrepp.

 1. 1. Upplevelser från vuxna personer med ADHD inom aktiviteterna arbete och utbildning. : -En scoping review.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Artursson; [2021]
  Nyckelord :Adult; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; Model of Human occupation; Workplace; Education.; Attention deficit hyperactivity disorder; Arbete; Model of Human occupation; Utbildning; Vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symtom kan kvarstå genom hela livet och har en påverkan på hälsa, arbetsmöjlighet, utbildning och ekonomiska hälsa. Vuxnas upplevelser med ADHD är en kunskapslucka och studier presenteras ofta utan personens egna berättelser av sin upplevelse. LÄS MER

 2. 2. En kartläggning av upplevelser om sexuell hälsa hos individer med långvarig smärta : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Hannah Kent; Jamina Fransson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; hälso- och sjukvård; Model Of Human Occupation; sexualitet; sexuell dysfunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell hälsa är en mänsklig rättighet däremot är det få inom hälso- och sjukvården som pratar om ämnet. Långvarig smärta är den vanligaste anledningen till att individer söker sig till hälso- och sjukvården. Smärta påverkar val av aktivitet samt minskar intimitet, sexuell njutning och lust. LÄS MER

 3. 3. Användning, erfarenheter och betydelser av internet hos män och kvinnor över 65 år : - ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Molly Ram; Louise Sjögren; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsutförande; arbetsterapi; teknologi; vanor; äldre;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva användning, erfarenheter och betydelser av internet hos män och kvinnor över 65 år, ur ett aktivitets- och delaktighetsperspektiv. Metoden som användes var en kvantitativ tvärsnittsstudie och urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval samt ett snöbollsurval. LÄS MER

 4. 4. Dynamiken i skiftarbetande sjuksköterskors aktivitetsmönster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Amanda Rask; Håkan Wågvi; [2018]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; Aktivitetsmönster; Arbetsterapi; Den mänskliga aktivitetens dynamik; Mänsklig aktivitet; Sjuksköterskor; Skiftarbete; Sömn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skiftarbete inverkar negativt på individens hälsa. Sömnbesvär och begränsade möjligheter till aktiviteter är vanliga konsekvenser, men även aktivitetsmönster och aktivitetsbalans kan påverkas. Skiftarbetande sjuksköterskor riskerar sömnbesvär och en förändrad dynamik i sitt aktivitetsmönster. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om elevers utveckling och lärande i lågstadieskolor ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv - en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Josefine Blanc; Maria Källman; [2016]
  Nyckelord :Lågstadium; elevhälsan; individanpassning; Model of Human Occupation; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenska skolsystemet ska ge alla elever möjlighet till lärande och utveckling. I dagens skola får inte alla barn chans att nå lärandemålen utifrån sina förutsättningar, trots att Skolverket skriver att undervisningen ska anpassas för varje enskild individ. LÄS MER