Sökning: "modeller för konflikthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden modeller för konflikthantering.

 1. 1. Vem ryms i modellen? - En studie om konflikthanteringsmodeller och ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Erik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Musikpedagogik; ADHD; NPF; konflikthantering; Non Violent Comunication NVC; Major Minor Equal MME;

  Sammanfattning : Inom kursen för konflikthantering under musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) presenteras flera olika modeller för en effektiv konflikthantering. I föreliggande studie har två av dessa konflikthanteringsmodeller – Major Minor Equal (MME) och Non Violent Communication (NVC) ställts i relation till diagnoskriterierna för den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering i förskolan : En kvalitativ studie om hur fem förskollärare resonerar kring stöd i barns konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Alicia Hultgren; Katarina Strömberg; [2021]
  Nyckelord :konflikt; konflikthantering; förskola; barn; förskollärare; stöd; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring vilket stöd de erbjuder barnen i åldrarna 4-5 år i deras konflikthantering i förskolan och vilka barnsyner som framträder i förskollärarnas resonemang. Denna studie är nödvändig eftersom vi upplever att det finns en osäkerhet bland förskollärarna om konflikthantering. LÄS MER

 3. 3. "Det får gå så länge det går" : En kvalitativ fallstudie om upplevelsen av HR-arbete i småföretag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Johansson; Fanny Ryman; [2020]
  Nyckelord :HR; human resources; small firms; perception; HR; human resources; småföretag; upplevelse;

  Sammanfattning : Många är överens om att människan är organisationens viktigaste resurs och att HR är en roll som är starkt kopplad till att ta vara på denna. En vanligt förekommande tro är att HR är en funktion som enbart behövs i stora företag. LÄS MER

 4. 4. "Vi har inga konflikter, men..." : konflikthantering inom arbetslag på förskolan och huruvida konflikter upplevs påverka arbetsklimatet kollegor emellan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Josefine Holmqvist; Caroline Hultman; [2019]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; förskola; arbetslag; arbetsmiljö; arbetsklimat;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativt utformad studie med sociokulturell och mikrosociologisk teoriansats med samspel, kommunikation och relationskompetens som huvudfokus. Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares och barnskötares uppfattning om konflikt som begrepp, hur konflikter hanteras inom arbetslaget samt huruvida konflikter kan komma att påverka arbetsklimatet mellan kollegorna. LÄS MER

 5. 5. Konflikter i organisationer : Ett chefsperspektiv på hur arbete i grupp påverkas av destruktiva och positiva konflikter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Håkansson; Hanna Kroon; [2017]
  Nyckelord :Organization; conflict; conflict resolution; management; working-groups; Organisation; konflikt; konflikthantering; chef; arbetsgrupp;

  Sammanfattning : When people work closely together in organizations it is nonetheless inevitable that certain conflicts arise. Conflicts are many times associated with something negative and thus often avoided. To strive to become an organization free of conflicts is nonetheless unrealistic nor preferable. LÄS MER