Sökning: "modern litauisk litteratur"

Hittade 1 uppsats innehållade orden modern litauisk litteratur.

  1. 1. Från inspärrning till inspärrning : En textanalys av två exempel på post-sovjetisk litauisk emigrantlitteratur

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Baltiska språk

    Författare :Bo Götharson; [2016]
    Nyckelord :Emigrant literature; emigration; modern Lithuanian literature; post-Soviet emigration; Emigrantlitteratur; emigration; modern litauisk litteratur; post-sovjetisk emigration;

    Sammanfattning : Studiet av post-sovjetisk litauisk emigrantlitteratur är ett forskningsområde som har vuxit fram först de senaste åren. Forskningen har hittills fokuserats på hur litauiska emigranter bevarar eller inte bevarar sin litauiska identitet utanför hemlandet. Denna uppsats har en annan inriktning. LÄS MER