Sökning: "modern parenting"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden modern parenting.

 1. 1. Att välja sig själv och sitt barn - En senmodernistisk analys av föräldraskapet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Tina-Maria Nyqvist; Nimbra Svanberg; [2020]
  Nyckelord :individualization; handbooks for parents; late moderist theory; parenting; sociology; professionalization;

  Sammanfattning : Parenting is as old as mankind and all people relate to it in one way or another. It is widely portrayed in a variety of media, from popular culture to scientific texts. The purpose of this bachelor thesis is to investigate parenting, based on how it is constructed and legitimized in two popular science books for parents. LÄS MER

 2. 2. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. Faderskapspresumtion - Har den spelat ut sin roll i ett modernt samhälle?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elinor Adcock Lindström; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; private law; familjerätt; faderskapspresumtion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att utreda om faderskapspresumtionen har spelat ut sin roll i ett modernt samhälle. Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod och inleder med att utreda rättsläget för att sedan presentera de alternativ som finns till nuvarande reglering. LÄS MER

 4. 4. Kan legalisering av surrogatarrangemang förändra synen på genetiskt/biologiskt moderskap? : Could the legalisation of surrogacy arrangements change the view on genetic/biological maternity?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Hanna Besic; Jenny Björfeldt; [2019]
  Nyckelord :surrogatarrangemang; surrogat; surrogatmoder; biologiskt; genetiskt; moderskap; faderskap; moderskapspresumtion; alturistiskt; kommersiellt; fullständigt; partiellt; rättslig; förälder; homosexuell; assisterad befruktning; ofrivilligt barnlös; ivf; provrörsbefruktning;

  Sammanfattning : Surrogacy arrangements have become an option for many involuntarily childless couples. Although surrogacy arrangements are not regulated in Sweden, there is an implied prohibition contained in the Genetic Integrity Act which makes it impossible to facilitate such arrangements under the Swedish health care system. LÄS MER

 5. 5. Finnes: Osäkra föräldrar med osäkra barn Sökes: Säkra experter i risksamhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Isaksson; [2018]
  Nyckelord :scared and anxious children; parenting a scared child; parenting expert; parental advisor; risk society; modern parenthood; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is about understanding how contemporary, popular experts in parenting and children's behavior advices insecure parents how to deal with scared anxious children. The studies empiricism is retrieved from books, parenting sites and newspapers. LÄS MER