Sökning: "modern skönlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden modern skönlitteratur.

 1. 1. On the Use of Katakana in a Modern Japanese Essay

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johan Hagerborg; [2020-03-20]
  Nyckelord :japanska; Japanese; katakana; skriftsystem; writing system; modern skönlitteratur; modern fiction; novell; essay;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to carry out a pilot investigation on the use of katakana ina modern Japanese essay, and to compare how the usage of katakana differs between dailynewspaper and a modern essay. Among the words written in katakana, special focus wasgiven to the higairaigo, which are normally written in kanzi or hiragana. LÄS MER

 2. 2. Tjänarinnornas berättelser : En studie om intertextualitet i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Gamla testamentets exegetik

  Författare :Jennifer Ögren; [2019]
  Nyckelord :The Handmaid s Tale; cultural criticism; intertextuality; Tjänarinnans berättelse; intertextualitet; dialogicitet; kulturorienterad bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Margaret Atwoods dystopiska roman Tjänarinnans berättelse (The Handmaid’s Tale) från år 1985 fick åter uppmärksamhet år 2017 när teveseriens första säsong, baserad på romanen, hade premiär. I berättelsen skildras tjänarinnan Offreds liv i republiken Gilead, före detta USA, där infertilitet är ett av de stora problemen. LÄS MER

 3. 3. "She was simply busy living - and then she was gone" : En komparativ studie av sorggestaltning i Max Porters och Tom Malmquists debutromaner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Lindquist; [2019]
  Nyckelord :tom malmquist; max porter; sorg; sorggestaltning; i varje ögonblick är vi fortfarande vid liv; grief is the thing with feathers; litteraturvetenskap; skönlitteratur; kathleen woodward; sigmund freud; jaman ramazani; objektiva korrelat;

  Sammanfattning : Hur förmedlar en författare känslor i text? I denna uppsats analyseras två skönlitterära moderna verk, Tom Malmquists I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv samt Max Porters Grief is the Thing with Feathers för att se hur författarna gestaltar sorg. Jag försöker besvara frågor kring hur sorgen kommer i uttryck, om de finns några likheter och skillnader mellan gestaltningarna, samt vilken effekt dessa framställningar har för läsaren. LÄS MER

 4. 4. Den närvarande modern : En analys av moderskap och modrande i skönlitterär kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Berglund; [2019]
  Nyckelord :moderskap; modrande; litteraturvetenskap; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Vilken är kvinnans roll i samhället? Är hon, även nu på 2000-talet, främst ämnad att vara en modersfigur? Den normativa tanken om att kvinna är synonymt med moder tycks vara något som fortfarande till stor del lever kvar i dagens samhälle. Men måste varje kvinna älska sina barn och vara närvarande i deras liv?De tre böcker jag valt att undersöka i min uppsats behandlar alla på ett eller annat sätt den närvarande modern. LÄS MER

 5. 5. Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen idag : En ideologikritisk analys av "LasseMajas Detektivbyrå" med fokus på hur mångkulturen framställs och värderas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elin Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Ideological criticism; multiculturalism; fiction; identity formation; Ideologikritik; mångkultur; skönlitteratur; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka vilka värderingar och attityder till det svenska samhällets månkulturalitet som speglas i skönlitteraturen idag, hur det kan påverka läsaren, samt hur det överrensstämmer med de värderingar kring ämnet som vår skola vill förmedla och föra vidare till sina elever. Det görs genom en ideologikritisk analys av det valda materialet som i detta fall utgörs av fyra böcker ur bokserien "LasseMajas Detektivbyrå" skrivna av författaren Martin Widmark. LÄS MER