Sökning: "moderna svenska författare"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden moderna svenska författare.

 1. 1. Den ofrivilligt (?) digitala ledaren : En studie om den av Covid-19 pandemin påtvingade digitala omställning av ledarskap och styrning i kommunikations- och informationsväxling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mats Andersson; Marcus Bjuhr; [2022]
  Nyckelord :Business process management; Covid-19; Digitalization; Digital economy; Process innovation; Leadership; Manager;

  Sammanfattning : Titel: Den ofrivilligt digitala ledaren – en studie om den av Covid-19 pandemin påtvingade digitala omställning av ledarskap och styrning i kommunikations- och informationsväxling Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi (Examensarbete på grundnivå) Författare: Mats Andersson & Marcus Bjuhr Handledare: Akmal Hyder Examinator: Aihie Osarenkhoe Datum: 2022-05-25   Syfte: Syftet är att undersöka och förstå hur Covid-19 pandemin påverkat ledarskapets digitala omställning i svenska företag samt att förklara hur verksamheterna hanterat den snabba förändringen av kommunikations- och informationskanaler. Metod: Denna studie använder en kvalitativ metod med en hermeneutisk kunskapssyn vilken erkänner komplexiteten i sociala strukturer och tolkar möjliga sanningar genom verkligheten. LÄS MER

 2. 2. Vilka är det som syns i läromedlen? : Läromedelsanalys om etnisk mångfald och representation i läromedel i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Jansson; Rita Merza; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; etnicitet; representation; svenska; västerländsk;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om etnisk representation i läromedel i svenska för årskurs 5. För att uppnå syftet tar studien utgångspunkt i Stuart Halls (1992) representationsteori samt Edward Saids (1993) teori om orientalism. LÄS MER

 3. 3. Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Haris Sofic; [2020]
  Nyckelord :Bygglogistik; logistik; supply chain management; bygglogistikcenter; tredjepartslogistik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Nyttan av distributionscentraler i modern bygglogistik Författare: Haris Sofic Handledare: Radhlinah Aulin, Lunds Tekniska Högskola Examinator: Stefan Olander, Lunds Tekniska Högskola Frågeställningar - Hur ser modern bygglogistik ut i medelstora tätorter med förtätningsprojekt? - Är distributionscentraler i form av BLC ett potentiellt sätt att effektivisera bygglogistiken i medelstora tätorter? - Vilka parametrar styr ifall distributionscentraler för bygglogistik är lämpliga i en tätort? Syfte Syftet med detta arbete är att förstå hur aktörer involverade i dagens byggbransch arbetar med logistikfrågor för moderna byggprojekt i förtätningsområden. Vidare är det övergripande målet att utforska möjligheterna som finns för innovation inom modern bygglogistik i medelstora svenska tätorter Metod Två metoder har använts för att genomföra arbetet. LÄS MER

 4. 4. Ett kapitel till, sen räddar vi Jorden! : En ekokritisk läsning av tre moderna skönlitterära böcker för barn som behandlar miljöproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Allex Eliasson; Felicia Olsson; [2020]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Ekokritik; Miljöengagemang; Miljöproblem;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvalitativ textanalys av tre mellanåldersböcker skrivna av svenska författare och utgivna i Sverige under 2019. Studiens syfte har varit att, utifrån ett ekokritiskt perspektiv, undersöka hur miljöproblem och lösningar framställs i valda verk och därmed synliggöra hur samtidens oro för klimatförändringar kommer till uttryck i barnlitteraturen. LÄS MER

 5. 5. "Ledsamt nog böjas många verb svagt" : En synkron och diakron studie av starka verb från vokalgruppen ä-a-u

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathilda Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :Grammatik; språkhistoria; starka verb; Språkbanken; Svenska Vitterhetssamfundet; vokalgrupp ä-a-u;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks starka verb, huvudsakligen det starka verbet skära, från vokalgruppen ä-a-u och om det finns större tendenser till att böja just verbet skära svagt mer än andra starka verb. Det undersöks även om det finns en historisk påverkan. LÄS MER