Sökning: "modernitet och baudelaire"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden modernitet och baudelaire.

 1. 1. Upplösning i staden : En studie av individ och struktur i Paul Austers City of Glass

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jonas Sjöstrand; [2006]
  Nyckelord :Paul Auster; City of Glass; Individualitet; Metafiktion; Modernitet;

  Sammanfattning : The main purpose of this paper is to analyse the relation between the spatial and individual structures in Paul Austers City of Glass. The interpretative discussion is focused on the novels metafictive aspects. LÄS MER

 2. 2. Feberliv och kvinnosyn : Emil Kléen kontra moderniteten

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :David Almer; [2003]
  Nyckelord :Kléen; modernitet; kvinnosyn;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för min uppsats är den bild av Emil Kléen som förmedlas i Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom.I min C-uppsats undersökte jag i vilken utsträckning Emil Kléens tryckta dikter kan kallas dekadenta, och intresset vaknade därmed för hur Kléens ”riktiga” dikter ser ut. De som ”icke kunna tryckas”. LÄS MER