Sökning: "moderns våld mot barn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden moderns våld mot barn.

 1. 1. Våldets påverkan på anknytningen mellan mor och barn : - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Veronika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Anknytning; barn; mödrar; risk- och skyddsfaktorer; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som lever i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa. Ett stort ansvar ligger på hälso- och sjukvården att identifiera barn som far illa eller riskerar att fara illa, bland annat genom att identifiera risk- och skyddsfaktorer hos barnet och i barnets miljö. LÄS MER

 2. 2. Bakom stängda dörrar : våldets påverkan på graviditeten och våldutsatta gravida kvinnors behov av stöd från barnmorskan- en litteraturöversikt.

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Viyan-Claudia Megmar; [2018]
  Nyckelord :Våld; Graviditet; Kvinnor; Stöd; Barnmorskor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och uttrycks på ett flertal olika sätt. Våld kan förekomma i parrelationer, mellan partner, föräldrar och barn, mellan släktingar och andra närstående och i både hetero- som homosexuella förhållanden. LÄS MER