Sökning: "modersmål"

Visar resultat 21 - 25 av 1032 uppsatser innehållade ordet modersmål.

 1. 21. Undersökning av lexikal organisation hos äldre utan diagnostiserad kognitiv nedsättning genom kartläggning av associationsmönster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Frida Schultz; Hanna Östenberg; [2018]
  Nyckelord :paradigmatic associations; syntagmatic associations; naming ability; level of education; age; associationstest; paradigmatiska associationer; syntagmatiska associationer; benämningsförmåga; utbildningsnivå; ålder;

  Sammanfattning : Lexikal organisation hos äldre personer är ett relativt outforskat område. Studies syfte var att tillföra information om lexikal organisation hos äldre personer med svenska som modersmål i form av kartläggning av associationsmönster, samt att undersöka om samband fanns mellan associationsmönster och benämningsförmåga, ålder samt utbildningsnivå hos ovan nämnda population, då tidigare forskning om detta är begränsad. LÄS MER

 2. 22. Språkets betydelse i matematikundervisningen : En studie som berör flerspråkiga elever

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellen Demnert; Anneli Kopljar; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; flerspråkiga elever; matematik; matematikundervisning; modersmål;

  Sammanfattning : Åren 2015 och 2016 kom det cirka 200 000 immigranter till Sverige. Detta innebär att det ställs krav på den svenska skolan som utvecklats och blivit allt mer mångkulturell. LÄS MER

 3. 23. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nathalie Blom; Mikaela Forsberg Liifv; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; andraspråk; kommunikation; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 4. 24. Kroppsspråk, handpåläggning, hängslen och livrem : ambulanspersonalens upplevelse av att bedöma och vårda patienter vid språkförbistring

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anton Larsen; Andrea Marklund; [2018]
  Nyckelord :Ambulances; Nurses; Emergency medical technicians; Communication; Communication barriers; Nursing care; Nurse specialist; Ambulanser; Sjuksköterskor; Ambulanspersonal; Kommunikation; Kommunikationshinder; Omvårdnad; Specialistsjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har genomgått en förändring i demografi där en allt större del av befolkningen inte har svenska som modersmål. Samtidigt går ambulanssjukvården från att vara en transportfunktion där destinationen alltid varit akutsjukhus till att vara patientens första möte i en obruten vårdkedja. LÄS MER

 5. 25. ATT UNDERVISA SVENSKA I EN FLERSPRÅKIG MILJÖ : En kvalitativ studie av lärarnas undervisningsstrategier, metoder och anpassningar i ämnena svenska och svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Teresa Loro Loro; [2018]
  Nyckelord :Svenska; svenska som andraspråk; metoder; hjälpmedel; anpassningar.;

  Sammanfattning : Den här studien har som syfte att undersöka olika metoder och -strategier som ett antal lärare i grundskolans tidigare år använder i sin undervisning i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Studien är av kvalitativ natur och är baserad på semistruktrurerade intervjuer. LÄS MER