Sökning: "modersmålsanvändande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet modersmålsanvändande.

  1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
    Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

    Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER