Sökning: "modersmålsbaserad undervisning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden modersmålsbaserad undervisning.

 1. 1. Det dubbla mandatet : Alfabetiseringslärares syn på modersmålet i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Reimer; [2014]
  Nyckelord :Didaktik; alfabetiseringsundervisning; intervju; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Föreliggande studie bygger på fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer av alfabetiseringslärare som syftar till att utifrån sociokulturell teori undersöka hur lärare i alfabetiseringsundervisning resonerar om alfabetiseringsundervisning i relation till modersmålsbaserad undervisning.Frågeställningarna är ”vilken inställning har alfabetiseringslärare till alfabetiseringsundervisning och vilka svårigheter ser de?” och ”vilken roll spelar modersmålet för undervisningen enligt alfabetiseringsläraren?” Materialet som ligger till grund för analysen är de fyra lärarnas resonemang om alfabetiseringsundervisning som har analyserats utifrån en grundad teori. LÄS MER

 2. 2. När bokstäver får mening : En kvalitativ studie om alfabetiseringsundervisning inom sfi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Penttilä; [2013]
  Nyckelord :alfabetisering; analfabetism; andraspråksinlärning; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur man utformar en effektiv alfabetiseringsundervisning för vuxna andra-språksinlärare inom ramen för sfi. Studien syftar till att ta reda på vad det innebär att arbeta med analfabeter och vad man didaktiskt, samt organisatoriskt på styrningsnivå, kan göra för att effektivisera undervisningen. LÄS MER

 3. 3. "Modersmålet ligger till grund för inlärning av andraspråket" En jämförande studie av sfi-­undervisning med och utan modersmålsstöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Annette Skoglund; [2012-10-11]
  Nyckelord :modersmålsbaserad undervisning; alfabetiseringsundervisning; vuxna illitterata andraspråksinlärare;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Lilian Nygren-­Junkin.... LÄS MER

 4. 4. Eskilstuna - Rätt in i integration : En artikelserie om mångkultur och integration

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för svenska, retorik och journalistik

  Författare :Mikael Barani; [2007]
  Nyckelord :integration; eskilstuna; skiftingehus; studieverkstad; mångkultur;

  Sammanfattning : Skiftingehus grundskola satsar på modersmålsbaserad undervisning och elevansvar. Iraniern Ali Afrouz kom till Sverige på 60-talet och ser sig i dag som svensk. Marockanska Nejma och svenska Anne-Li träffades genom ett kommunalt projekt och blev vänner.Välkommen till mångkulturens Eskilstuna. LÄS MER

 5. 5. Modersmålsbaserad alfabetisering i Sverige: Studie i alfabetisering och tvåspråkighet

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elisabet Mörnerud; [2004]
  Nyckelord :alfabetisering; tvåspråkighet; språkinlärning; modersmålslärarens roll; mångkultur; interkultur;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alfabetiseringen har i många kommuner i Sverige drivits av SFI %u2013 undervisningen (svenska för invandrare). Precis som alfabetiseringsprogram världen över präglats av avhopp och ouppnådda mål har analfabeter i Sverige lämnat SFI-undervisningen med en känsla av att läs- och språkinlärning är för komplicerad för dem. LÄS MER