Sökning: "modersmålsundervisning organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden modersmålsundervisning organisation.

 1. 1. Anledningar som leder till att eleverna slutar studera modersmålet i Göteborg Stad En intervjustudie med tio lärare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Qassim Yousif AL-IDHAM; [2020-01-07]
  Nyckelord :Modersmålsundervisningen; flerspråkighet; kunskapsutvecklande undervisning; andraspråksinlärning; skolans organisation; familjesamarbete; nyanlända elever; pedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Syftet:De sista åren har lärarna på språkcentrum Göteborg Stad uppmärksammat, att flera elever har slutat studera modersmålet, vilket lärarna tycker är ett riktigt problem för kommunen och hela landet i övrigt. Tvåspråkiga elever är en vinst för landet, genom att få en tvåspråkig generation i det svenska samhället. LÄS MER

 2. 2. Att börja skolan i Sverige : Nyanlända elevers upplevelse av skolans bemötande, mottagande och organisation

  L3-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Kamilla Lie; [2019]
  Nyckelord :Förberedelseklass; studiehandledning; modersmålsundervisning; integration; interkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har undersökt hur nyanlända elever upplevde skolans bemötande, mottagande och organisation samt hur detta har påverkat deras skolvardag samt deras övriga vardag. Undersökningen visade att deltagarna i största allmänhet har en positiv upplevelse av skolans bemötande, mottagande och organisation, samtidigt som man kunde se att det fanns brister i kartläggning och tillgång till material på modersmålet. LÄS MER

 3. 3. Effektivt lärande : En undersökning av flerspråkiga elevers språktillägnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Susanne Sarmamy; [2018]
  Nyckelord :Språktillägnande; flerspråkighet; kodväxling; lärandemiljö och språkbad;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvecklande undervisning kan utformas och vilka faktorer i undervisningen som bidrar till effektivt lärande för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling i två klasser i årskurs tre på två olika skolor i Sverige. De metoder som används i denna studie är intervjuer och observationer av flerspråkiga elever och lärare. LÄS MER

 4. 4. Modersmålsundervisning : Det gemensamma ansvaret för hela organisationen i grundskolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sharmila Vithlani; [2018]
  Nyckelord :Mother tongue tuition and organisation; school leaders; knowledge approaches; learning process; Modersmålsundervisning och organisering; ledningsaktörer; det gemensamma ansvaret; kunskapssyn; lärande process; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Bristande kunskaper om modersmålsundervisning och dess organisering bland grundskolelärare kan ge fel uppfattningar om ämnets innehåll. Denna studie utgick ifrån olika ledningsaktörers professionella ansvar att utveckla grundskolelärarnas existerande kunskaper om hur (vi) modersmålslärare arbetar och är organiserade. LÄS MER

 5. 5. Vilka möjligheter har nyanlända elever att lyckas i reguljärklassen? : En studie med utgångspunkt i undervisningens utformning och lärares kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Elden; [2016]
  Nyckelord :Nyanlända elever; modersmål; studiehandledning; lärarkompetenser; andraspråksinlärning; språk- och kunskapsfrämjande arbetssätt.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att i två skolor i en kommun undersöka vilka möjligheter nyanlända elever har att utveckla sina språk- och ämneskunskaper utifrån hur skolorna och lärarna väljer att forma undervisningen för dessa elever, samt att undersöka hur lärares kunskaper om språk- och kunskapsfrämjande arbete kan påverka utformningen av undervisningen. Då modersmålet även har en central roll i nyanlända elevers kunskapsutveckling fokuseras även detta i denna studie. LÄS MER