Sökning: "modersmålsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 322 uppsatser innehållade ordet modersmålsundervisning.

 1. 1. NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rasha Ajjanelhadid; [2023-06-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; modersmålsundervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling och didaktik i modersmålsundervisningen : En undersökning av modersmålslärares syn på sin undervisning och sitt ämne

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Saad Salih Hamad; [2023]
  Nyckelord :teachers; mother tongue instruction; didactics; school subject; lärare; modersmålsundervisning; didaktik; skolämne;

  Sammanfattning : All multilingual primary and secondary school pupils have the right to mother tongue instruction as language is essential in developing our identity, expressing our thoughts and emotions, and showcasing our knowledge and skills. The purpose of this qualitative study is to investigate the methods employed by mother tongue teachers to enhance the language development among their pupils and how they perceive mother tongue instruction as a school subject in relation to other subjects. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetssätt i SO-undervisning ur ett andraspråksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sibel Khorshid; [2023]
  Nyckelord :andraspråkselev; flerspråkighet; modersmål; modersmålsundervisning; samhällsorienterande ämnen; sociokulturellt perspektiv; studiehandledning; stöttning; transspråkande;

  Sammanfattning : Andraspråkselever ökar avsevärt i det svenska samhället och inte minst i de svenska skolorna. Ökning av andraspråkselever kan ställa skolor, men framförallt lärare för stora utmaningar eftersom det krävs resurser och flera metoder för att kunna främja deras lärande. LÄS MER

 4. 4. Skönlitteratur i modersmålsundervisning : - nyckeln till djupförståelse om omvärlden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dorota Tubielewicz Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Modersmål; skönlitteratur; didaktik; förförståelse; TCK;

  Sammanfattning : I studien undersöks skillnaden mellan hur en grupp gymnasieelever som ges ingen elleromfattande bakgrundsinformation tenderar att förstå och bearbeta budskapen i den polskateaterpjäsen Vår klass (Nasza klasa) av Tadeusz Slobodzianek.Några elever får göra tolkningar utifrån sina tidigare erfarenheter och genomtidigare inhämtad kunskap medan andra får en omfattande förförståelse som tillhandahållsav den vägledande läraren/intevjuaren. LÄS MER

 5. 5. "Det är en rikedom att kunna olika språk" : en kvalitativ studie om förskollärares arbete med barns modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Charlotte Viklund; [2023]
  Nyckelord :flerspråkighet; kommunikation; modersmål; samspel; språkutveckling;

  Sammanfattning : Skolinspektionens granskning (2017) visar att flera barn i dagens förskola har en utländskhärkomst och att de är eller kommer att bli flerspråkiga. Granskningen belyser även attförskollärarna saknar specifika kunskaper som riktar sig mot ett språkutvecklande arbetssättnär det kommer till andra språk än svenska. LÄS MER