Sökning: "modersmålsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet modersmålsundervisning.

 1. 1. Oro i klassrummet vid modersmålsundervisning: former och konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Iman Hasan Mahdi; [2021-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka på vilka sätt modersmålslärare och en enhetschef samt elever upplever svårigheter när det finns olika typer av oro i klassrummet och brist på arbetsro under lektionerna på högstadiet. Vad beror det på att eleverna stör och skapar oro vid en frivillig undervisning som modersmålet? Beror problematiken bara på elevernas beteende? Eller, finns det något annat, som bidrar till att arbetsro i klassrummet inte fungerar, som tid för modersmålsundervisningen, lokaler, kulturella skillnader, antal elever i klassen, socialt samspel, disciplin, elever med svårigheter och ledarskap? Utifrån mina frågeställningar söker jag svar på frågan om oro i klassrummet och brist på arbetsro kan leda till att eleverna vill sluta läsa sitt modersmål? Undersökningens empiri utgörs av intervjuer med en enhetschef, sex modersmålslärare i olika språk och diskussion med sex elever. LÄS MER

 2. 2. Att främja språkutveckling och engagemang:Modersmålsundervisning i kvalitativ belysning : Fostering language development and engagement:mother-tounge education i focus

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Malmberg Arnell; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract An overall purpose of the present study is to gain increased knowledge and insights about mother tongue teaching. Another purpose of the study is to investigate and analyze the interaction between teachers and students in mother tongue teaching in the primary years of compulsory school. LÄS MER

 3. 3. Några lärares upplevelser av integrerad svenska som andraspråksundervisning: möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Selma Larsson; [2021]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; svenskundervisning; andraspråket; andraspråksinlärning; modersmål; flerspråkighet; studiehandledning; integrerad svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra lärare i grundskolans tidigare år säger att de arbetar för att ge andraspråkselever stöd i utvecklingen av deras andraspråk genom en integrerad svenska som andraspråksundervisning där både elever med svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk undervisas parallellt i samma klassrum. Den kvalitativa datainsamlingsmetoden i form av semistrukturerade intervjuer användes för att undersöka vilka didaktiska metoder lärarna uppger att de använder för att ge andraspråkselever stöd i utvecklingen av deras andraspråk samt vilka styrkor och utmaningar dessa lärare beskriver när det kommer till en integrerad svenska som andraspråksundervisning. LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling inom SO-undervisning för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Albana Shala; Linda Shala; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; nyanländ; modersmålsundervisning; SO-undervisning; språkkunskaper; språkutveckling; ämnesbegrepp; ämnesspråk;

  Sammanfattning : Migrationskrisen som inträffade hösten år 2015, flydde över en miljoner människor till Sverige för att söka asyl på grund av oroligheter i hemlandet (Utredningen om migrationsmottagandet, 2015). Sedan den stora migrationskrisen i Sverige år 2015 har många människor under de senaste åren invandrat till Sverige. LÄS MER

 5. 5. Pandemins digitala svenskämne : En kvalitativ studie om gymnasielärare erfarenheter av att undervisa i svenskämnet på distans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Anna Haraldsson; Casandra Ikonen; [2021]
  Nyckelord :coronapandemi; didaktik; distansundervisning; läsning; svenskämnet;

  Sammanfattning : Vi ämnar utveckla förståelse för hur gymnasielärare i svenskämnet har upplevt skiftet från klassrumsundervisning till distansundervisning med särskilt intresse av läsning. Metoden utgörs av kvalitativa intervjuer med fyra verksamma svensklärare. LÄS MER