Sökning: "modest och radikal estetik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden modest och radikal estetik.

 1. 1. "För skoj skull" : Estetiska uttrycksformer som verktyg för språkutveckling i den mångkulturella förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linn Eriksson; Emelie Steinbach; [2017]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; flerspråkighet; förskolan; modest och radikal estetik; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan beskriver estetiskauttrycksformer som verktyg för språkutveckling i en mångkulturell verksamhet. Detta harundersökts genom en kvalitativ studie med hermeneutisk ansats och analys, i vilken modest ochradikal estetik har varit teoretiska verktyg. LÄS MER

 2. 2. Läroplanen ... Nä, inga sånna fancy grejer! En etnografisk studie om skapande verksamhet på fritidshem

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Staafgård; [2015]
  Nyckelord :Estetik; Bildskapande; Barns bildskapande; Modest;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa hur pedagoger arbetar med skapande verksamhet påfritidshemmen, hur det sker och vad pedagogen har för motiv och syfte kring sitt arbete medskapande verksamhet.För att få en ökad förståelse för ovanstående syfte söker vi svar på följande frågor:- Hur arbetar pedagoger med skapande verksamhet på fritidshemmen?- Använder sig pedagoger av styrda aktiviteter?- Använder sig pedagoger av färdiga mallar?- Är pedagogen drivande i barnens skapande?- Vad är pedagogernas motiv och syfte med den skapande verksamheten?- Utgår pedagogen från styrdokument?- Har pedagogen en teori bakom syftet med aktiviten?Undersökningen analyserar vi ur ett sociokulturellt perspektiv och tar stöd av Thavenius(004) bok ”Skolan och den radikala estetiken”. LÄS MER

 3. 3. Fem rektorers föreställningar om estetik i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Bremer; [2012]
  Nyckelord :estetik; radikal estetik; modest estetik; marknadsestetik; rektor;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka rektorers föreställningar om estetik och vad de tror att estetiken betyder för elevernas lärande i grundskolan. I studien medverkar fem rektorer som är verksamma i Malmö stad. LÄS MER

 4. 4. Estetiska lärprocesser och Skapande skola : Intervjustudie med verksamhetsledare, pedagoger och kulturarbetare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ulrika Öhrn; [2011]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; estetik; modest; radikal; Skapande skola-projekt; analysmodell;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka om en nationellt stödd satsning som Skapande skola-projekt integrerar estetiska lärprocesser i skolans verksamhet? Likaså är syftet att få en djupare insikt om vad estetiska lärprocesser är i skolans kontext.Studien bygger på intervjuer med verksamhetsledare, pedagoger och kulturarbetare som arbetat med Skapande skola-projekt i tre olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Vilken plats har estetiken i ditt klassrum? - Att som KME- lärare sammanföra estetiken med sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lina Pihl; Alexandra Donelli-Lidén; [2010]
  Nyckelord :modest estetik; radikal estetik; reflektion; lärprocesser;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att få kunskap om hur tre KME-lärare definierar begreppet estetik, hur de vill använda sig av det i sin undervisning samt hur de sedan omsätter det till sin praktik. Vår metod är att genomföra kvalitativa intervjuer och observationer med tre KME- lärare. LÄS MER